نمى شد بهجاى فاطمه معتمدآريا از بازيگرى تجليل مىكرديد كه عليه انقلاب حرف نزند؟

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه جوان نوشت: حاشــيههاى شب افتتاحيه مىتوانست با كمى دقت و دلسوزى اتفــاق نيفتد. انتخــاب فاطمه معتمدآريا براى تجليل از او در 40 ســالگى انقلاب نوعى دهنكجى به انقلاب محسوب مىشود.مســئولان محترم برگزارى دستكم مىتوانستند اين بازيگر هميشــه حاشيهســاز ســينماى ايران را توجيه كنند كه روى سن عليه انقلاب حرافى نكند و شــأن جشــنواره فجر انقلاب را نگه دارد.آيا مسئولان برگزارى جشنواره فجر آنقدر هوش و درايت ندارند تا از ميان اين همه چهره سينمايى و پيشكسوت كسى را انتخاب كنند كه دستكم به انقلاب حمله نكند؟ »با اينكه در 40 سال گذشته همواره مرا محدود ســاختهاند، اما اين محدوديتها موجب پيشــرفت من شده است و همكارانم و نه مسندنشينان، هميشــه حامى من بودهاند.« كيست كه نداند اين انقلاب اسلامى بود كه زمينه رشــد و پيشرفت و حضور بالنده زنان در عرصههاى مختلف به ويژه سينما را فراهم كرد؟ ظاهراً مســئولان برگزارى جشــنواره احســاس كردند صرفاً با وجود فاطمه معتمدآريا جنسشــان براى حاشيهســازى و دهنكجى به انقلاب اسلامى جور نيست كه رضا كيانيان را نيز بالاى ســن بردند؛ بازيگرى كه با وجود كمفروغ بودن كمى و كيفى شديد مقابل دوربين طى سالهاى اخير باز هم روى سن افتتاحيه مىرود. جالب است كه بارها در سنوات گذشته و در بسيارى از رويدادهاى مختلف فرهنگى و هنرى از او تقدير و تجليل شده و گويى در سينماى ايران قحط الرجال و قحطالنساء است كه همواره بايد نظارهگر چند چهره خاص روى ســن مراســمات مختلف باشــيم.هر مسئول عاقلى اين را مىفهمد كه رضا كيانيان كه اخيراً حتى شــأن مجلس ترحيم سيدضياءالدين درى را نگه نداشت و تريبون مراسم ختم را به ابزارى براى عقدهگشايى عليه انقلاب اسلامى تبديل كرد نبايد بالاى ســن مراســم افتتاحيه بزرگترين رويداد هنرى كشور آن هم در چله انقلاب اسلامى برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.