تاريخ اعلام رأى ديوان لاهه در پرونده شكايت ايران از آمريكا

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

ديوان لاهه در بيانيه اى تاريخ اعلام رأى اوليه خود در خصوص اعتراض آمريكا به يكى از پرونده هاى شكايت ايران از اين كشور را مشخص كرد. به گزارش فارس، »ديوان بين المللى دادگسترى« مستقر در لاهه روز 13 فوريه 2019 رأى اوليه خود در خصوص اعتراض ايالات متحده آمريكا به پرونده شــكايت تهران از واشــنگتن به دليل مصادره دو ميليــارد دلار از اموال بانك مركزى ايران را اعــلام خواهد كرد. ديوان لاهه در بيانيه اى روز جمعه اعلام كرد: »عبدالقوى احمد يوســف« رييس ديوان روز چهارشــنبه 13 فوريه 2019 رأى ايــن دادگاه در پرونده برخى دارايى هاى مشــخص ايران (جمهورى اســلامى ايران در برابر ايالات متحده آمريكا) را قرائت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.