دردسرهاى تك خوانى يك خواننده زن حميد عسگرى ممنوع الفعاليت شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دفتر موســيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، اعلام كرد تا زمان رسيدگى به تخلفات حميد عسگرى، خواننده پاپ، او اجازه اجراى كنسرت ندارد.

به گزارش خبرآنلاين، پس از تك خوانى يك خواننده زن در آخرين كنسرت حميد عســگرى در برج ميلاد، دفتر موســيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، در اطلاعيــه اى اعلام كرد اين خواننــده پاپ تا اطلاع ثانوى اجازه اجراى كنســرت نخواهد داشت.

در ايــن اطلاعيــه آمــده اســت: »بــا توجــه بــه تخلفــات گــروه حميــد عســگرى از ضوابــط مجوز در اجراى اخير، اعلام مىشــود شــوراى رســيدگ ى بــه اجــراى صحنــهاى، موضــوع را بررســى مىكنــد و تــا زمــان بررســى و تصميمگيــرى، فعاليــت گــروه و موسســه برگزاركننــده بــه حالــت تعليــق درمىآيد«.

آخرين كنســرت حميد عســگرى، خواننده پاپ در برج ميــلاد تهران برايش حاشــيه ســاز شــد. او در اين كنســرت، لحظاتى از آهنگ »كجاى دنيامى « را با گيتاريســت زن گروهش همخوانى كرد و در ادامه، اين ترانه در لحظاتى كوتاه به صورت تك خوانى توسط نگين پارسا ادامه يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.