نبود پايگاه پشتيباني عمليات امداد و نجات در فارس، يك كمبود جدي است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســهيلا رفيعينــژاد- خبرنگار اردوگاه فرهنگــي و تخصصــي هم بهمن ماه توســط استانهاي فارس، »خبرجنــوب«/ مديرعامل جمعيت نداريم، بالگرد تامين شــد هام اهنو ز هرمزگان و بوشــهر هــم خبر داد و هلال احمــر فارس نســبت به نبود آشيانه نداريم و در فرودگا همستق ر افزود: در ايــ نمانور ،امو رمرب وط پايــگاهپشــتيبانيعمليــاتامداد است. بهبهداشــتودرمانمنطقهمحروم و نجــات در اســتان ابــراز نگراني درويشــي افــزود: پراكندگ ي يادشــد هتوســطتي مها يتخصص ي كرد. مراكــزوامكاناتباعثشــدهكه پزشكيانجامميگيرد.

حســين درويشــي در جمــع تيمواكنشســريعيكجاباشد،انبار مديرعامــ لجمعي تهلا لاحم ر خبرنــگاران گفت: اين كــه تا حالا و بالگــرد هم جاي ديگــر، د رحال ي فارس با اشــاره به برنامه هاي دهه مجموعه پايگاه پشــتيباني عمليات كه تمامي اين امكانات بايد به شكل فجــر، يــادآور شــد: كاروانهــا ي امداد و نجات در هلال احمر فارس يك پكيج كنار هم قرار داده شــود تخصصــي ســلامت اســتان هــم به نداريم جاي تعجب است و با وجود تا اعزام كمكهــا و ارائه خدمات، ممســني و خرامه اعزام ميشــوند ، ســختبودنكار،تماميسعيخود زمانكمتريرابگيرد. علاوهبراين48كاروانبهمناسبت را بــراي تأمين اعتبار مربوط به آن وي در ادامــه با اشــاره به اين اين ايــام به مناطق محــروم فارس بهكارميگيريم. كــه13هزارو395عضوداوطلب ميرونــدوبــاويزيــتوداروي

وي افــزود: ايــن مجموعــه، بالاي 29 ســال و 32 هــزار عضو رايــگان، زمينه خدماترســاني به كمبود جدي استان بوده و اگرچه ما جــوان زير 29 ســال داريــم، تعداد مردم را فراهم مي كنند. در تمامي شهرستانهاي فارس انبار اعضاي امدادگر هلال احمر اســتان درويشــ يگفت :ب همناســب ت امــدادي داريم اما ايجــاد يك انبار را هم 3 هزار نفر اعلام كرد. چهلميــن ســالگرد انقــلاب ، 40 مركزي در حاشــيه شهر بيش از اين درويشــي گفت: مــا آمادگي برنامه اســتاني را تــدارك ديد هاي م بايدجديگرفتهشود. اعــزاممربــيبهمناطــقمحرومو وپروژههــايعمرانــيبــاحضور

درويشي يادآور شد: به منظور ارگانهاي سراســر اســتان را داريم رئيــس هلال احمــر كشــور افتتاح راهانــدازي اين مركز پشــتيباني به و بــه طــور مثال در يــك آموزش ميشود. 20 ميليارد تومان بودجه نياز داريم 7 دقيقــهاي به والديــن ياد ميدهي م وي افــزود: مركــز آمــوزش و با توجه به اينكه استانهاي بزرگ خردســالي كــه هنــگام غذاخورد ن تخصصي در اقليد، ســاختمان امداد كشور داراي مركز پايگاه پشتيباني به دليــل پريدن غــذا در گلو دچا ر شــهري و آمــوزش تخصصــي در عمليــات امــداد و نجات هســتند، مشكل شــده را چطور نجات دهند ، نورآبــاد و مركز جامع توانبخشــي راهانــدازي آن در شــيراز اهميــت چرا كه مواردي از اين قبيل بود هك ه در شــيراز به همين مناســبت افتتاح بسياريدارد. كودكازبينرفتهاست. وخدماتقابــلتوجهيرابهمردم

ويگفــت:درفارسعلاوهبر وي از برگــزاري مانور اعزام ارائه مي دهند. مجموعه پايگاه پشــتيباني عمليات كاروانهــاي ســلامت بــه بخــش درويشي يادآور شد :ط ي يك امــداد و نجــات، مركــز آموزش و زلزلهزده شــنبه بوشهر از 16 تا 18 ماه گذشته 286 ميليون تومان براي مديــركل ميــراث فرهنگى فارس از نمايش اشــياء آثار شــامل؛ مهرهاى ســنگى هزاره پنجم قبل از ميلاد با فرهنگــى- تاريخــى اســتان، در موزه ملى خبــر داد. به نقوش هندسى« كاوش شده از منطقه جهانى پاسارگاد در گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ميــراث فرهنگى، ســال 97«، مهره و تاس تخته نرد دوره ساسانى »كاوش صنايع دستى و گردشــگرى فارس، مصيب اميرى گفت: شده از منطقه جهانى بيشــاپور كازرون در سال 94« و مجموعــهاى از آثار منحصــر بهفــرد فرهنگى-تاريخى تعدادى آجرهاى هخامنشى با نقش گاو و موشوخوشو به اســتان كه از كاوشهاى علمى باستانشناسى در محوطه دســت آمده از »كاوش هاى علمى ســال 94 تا 97 شهر هاى تاريخى فارس كشف شــدهاند، به مناسبت چهلمين جهانى پارسه« مىباشند. سالگرد پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، در نمايشگاه بنابرايــن گــزارش، اين نمايشــگاه از دهــه فجر تا موزه ملى، بــا عنوان »چهار دهه ميراث باستانشناســى پايــان فروردين 98 در مــوزه ملى تهران در معرض ديد ايران« به نمايش گذاشــته مىشود. وى اضافه كرد: اين علاقمندان قرار دارد. تكميــل پروژههــاي ناتمــام هزينه كردهايم.

وي گفــت: عــلاوه بــر اين 5 پايگاه امــداد و نجات بين شــهر ي اســتان را بــه خــودرو نجــات كه شــامل تمامي تجهيــزات تخصصي آواربــرداري، رهاســازي مصدو م از خــودرو، ارتباطــات راديويي و تجهيزات تخصصي كوهستان است، مجهــز ميكنيم به طــوري كه يك ميليارد تومــان هزينه اين خودروه ا شد هاست.

مديرعامــ لجمعي تهلا لاحم ر فارس افزود: جشنواره »ماهپيشاني« نيز به منظور آموزش مسايل ايمني به كودكان به صورت اجراي سرود و نمايش در مهدكودكها د راست ان برگزار ميشود.

درويشــي يــادآور شــد: د ر ايــام دهه فجــ ر29 خانــه هلال د ر استان افتتاح ميشــود و با توجه به اينكــه ‪4 88‬ مورد ديگــر در فارس داشــتهايم ، زمين هارائــ هآموزشه ا به مــردم د رمناط قمحرو مبي شا ز پيش فراهم مي شود.

وي گفت: بحث »خودامدادي « جــزو اولويتهاي ماســت و ســعي داريم با توســعه آموزشها به مرد م ياد دهيم د ربح ثپيشــگير يهنگا م بروز حوادث بيش از پيش ايمني را حفظ كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.