تمديد مهلت ارسال اثر به جشنواره ملى ويزور شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شيراز با بيان اين كه دومين جشنواره ملى عكاسى ويزور (دريچه اى به جامعه) در اين شهر برگزار مىشود، از تمديد مهلت ارسال آثار به دبيرخانه تا 15 بهمن خبر داد. به گزارش روابط عمومى شهردارى شيراز، ابراهيم گشتاسبى راد گفت: علاقهمندان مىتوانند براى كسب اطلاعات، ثبت نام و ارســال آثار به وبســايت visorfestival.ir مراجعه كنند. اين مسئول گفت: به نفر اول لوح سپاس، تنديس، گواهى شركت و مبلغ 3 ميليون تومان، به نفر دوم لوح سپاس، تنديس، گواهى شــركت و مبلغ 2 ميليون تومان و به نفر ســوم نيز لوح ســپاس، تنديس، گواهى حضور و مبلغ يك ميليون تومان اهدا مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.