كيومرثى:هدف تيم فوتسال پيام نور فارس حضور مقتدرانه در رقابت هاى كشورى است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بــا شــروع تــرم تحصيلى جديــد برنامه هاى خــود را براى تســت گيرى از فوتساليســت هــاى نخبه دانشــگاه پيام نور استان پى خواهيم گرفت.

ابوذر كيومرثى مسئول انجمــن فوتســال دانشــگاه پيام نور فارس و ســرمربى تيم فوتســال اين دانشــگاه بــا بيــان مطلــب فــوق به خبرنــگار مــا گفت:شــروع ترم تحصيلــى بهمن ماه اين فرصــت را براى مــا فراهم خواهــد آورد كــه بتوانيــم با تســت گيرى از دانشــجويان جديد الورود، اســتعدادهاى بيشترى را شناســايى نماييــم . كيومرثى افزود: هدف ما حضــورى قدرتمندانه در رقابت هاى فوتســال كشــورى دانشگاه پيام نور اســت و سعى داريم بــا بكارگيــرى يــاران باتجربه و زبنــده و پيگيرى تمرينــات مداوم و مســتمر شايســتگى هاى خود را نشــان دهيم.مســئول انجمن فوتسال دانشــگاه پيام نور فارس ادامه داد : سياســت هاى مديريت تربيت بدنى دانشــگاه، اســتاد محســن كريمى كه خود از پيشكســوتان و قهرمانان باســابقه ورزش اســتان مى باشــد بر حضــور مقتدرانه تيــم فارس در مســابقات كشورى است و ما نيز فعاليت هايمان را براين اساس استوار خواهيم نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.