خـا نه ويلايى ، ايستگاه آخـر زندانى فـرارى

KHABAR JONOOB - - حوادث -

زندانى كه با همدسـتى دوستانش سناريوى فرار خود را از بيمارستان اجرا كرده بـود پـس از 93 روز در ميهمانى شبانه يك خانه ويلايى دستگير شد.

فرار هاليوودى

سـاعت 11 صبح 9 آبـان، خودروى زندان مقابل درمانگاه بيمارسـتان امام خمينـى توقـف كـرد و مـرد زندانى به همراه مأمور بدرقه از خودرو پياده شد. طبق مكاتباتى كه با بيمارستان از سوى زندان صورت گرفته بود، كوروش آن روز براى درمان به آنجا منتقل شد.به محض ورود بـه بيمارسـتان چهار مـرد جوان كـه صورتهاى خود را پوشـانده بودند درحالى كه اسلحه كلاشينكف بهدست داشتند وارد محوطه بيمارستان شدند. يكى از آنها اسلحهاش را به سمت مأمور بدرقه گرفت و با تهديد وى و افرادى كه در حياط بيمارسـتان بودند و با شليك چند تيـر هوايى موفق بـه فرارى دادن زندانـى شـدند. متهمان سـوار بر سـه خودرو شاسـى بلند و دو موتورسيكلت به همراه مـرد زندانـى از محل متوارى شدند.

سابقه مرد زندانى

پـس از ايـن فـرار مشـخص شـد كـوروش به اتهـام زورگيرى بـه زندان افتاده بود. وى چندى قبل قصد داشـته با تهديد سـلاح از زن جوانى در خيابان زورگيـرى كنـد اما بـه محـض حضور مأمـوران با تهديد سـلاح جلـو خودرو پرايدى را گرفته و پـس از پياده كردن راننده پشت فرمان نشسته و فرار كرده اسـت. بدين ترتيب تعقيب و گريز آغاز شد. مأموران چندين بار به سارق خودرو پرايد دستور ايست دادند اما مرد جوان بـدون توجه بـه اخطار آنها بـه فرارش ادامـه داد. درنهايـت مأمـوران چندين تيرهوايـى شـليك كـرده و زمانـى كه ديدند سـارق فرارى قصد تسليم ندارد با توجه به قانون بهكارگيرى اسـلحه به سـمت خودرو تيراندازى كردند. در اين تيرانـدازى تير به راننده فرارى برخورد كـرد و او دسـتگير شـد. كـوروش كه مجروح شده بود سابقه شرارت، سرقت مسـلحانه و نزاع و درگيـرى در پرونده خود داشت، بنابراين به دستور بازپرس ايرد موسـى از شـعبه پنجم دادسـراى ويژه سـرقت تهران مـورد تحقيق قرار گرفت.بـا تكميـل تحقيقات او بـا قرار وثيقه 500 ميليـون تومانى روانه زندان شـد امـا بهدليل جراحـت بـراى ادامه درمان به بيمارسـتان منتقل شـده بود كه با همدستى دوستانش موفق به فرار شد.

دستگيرى يكى از متهمان

بهدنبـال فـرار متهـم جـوان از بيمارسـتان، موضـوع بلافاصلـه بـه كارآگاهـان اداره يكـم پليـس آگاهى پايتخت اعلام شـد و به دستور بازپرس ايرد موسى بررسـىها براى دستگيرى مـرد زندانى و همدسـتانش آغاز شـد. در نخسـتين گام كارآگاهان به بازبينى دوربينهـاى مداربسـته بيمارسـتان و اطـراف آن پرداختـه و شـماره پـلاك خودروهايـى را كـه متهمـان بـا آنهـا متوارى شـده بودند بهدست آوردند. اما بررسىها نشان مىداد كه پلاكها مدتى قبل از روى خودروهايى در سـطح شهر تهران به سـرقت رفته اسـت. در ادامه تحقيقـات كارآگاهـان اداره يكم پليس آگاهـى پايتخـت موفق به دسـتگيرى يكـى از متهمـان در مخفيگاهـش در اطراف تهران شـدند. ايـن درحالى بود كه بررسىها نشان مىداد مرد زندانى و همدستانش پس از آزادى نقشه سرقت از خانههـاى پايتخت را از سـر گرفته و شبانه با ورود به خانههاى مردم اقدام به سرقت طلا و وسايل با ارزش مىكردند.

ميهمانىشبانه

در ادامه تحقيقات و زير نظر گرفتن مخفيگاههاى متهمان فرارى، كارآگاهان دريافتنـد كـه متهمـان چهارشـنبه 10 بهمـن در ويلايـى در اسـتان البـرز ميهمانى شبانهاى بر پا خواهند كرد.

با بهدسـت آمدن اين سرنخ، محل ميهمانـى شـبانه زير نظر گرفته شـد و پـس از آنكه تمامى متهمـان وارد خانه ويلايى شـدند، مأمـوران قبـل از آنكه متهمان فرصت پيدا كنند كه دسـت به اسلحه شوند آنها را بازداشت كردند.

كـوروش و دو بـرادرش و دو نفر از دوسـتانش به همراه چنـد دختر جوان كـه در فرار به آنها كمك كرده بودند در خانه ويلايى توسط كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهى پايتخت بازداشـت شدند. آنهـا در تحقيقات عنـوان كردند كه از مدتها قبل نقشـه اين فرار هاليوودى را طراحى كرده بودنـد و زمانى كه قرار بـه انتقال كوروش به بيمارسـتان شـد او موضـوع را به برادرش اعـلام كرد تا نقشـه فرار را اجرا كند.سردار رحيمى ، رييـس پليس پايتخـت در رابطه با اين خبر گفـت: متهمان بـراى تحقيقات به اداره يكـم پليس آگاهـى تهران منتقل شـدند. بررسـىها در رابطـه بـا ايـ ن پرونده و جرايم احتمالى متهم فرارى و همدستانش ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.