بانك آينده »شركت پيشرو ايرانى« در سال 97 شناخته شد

KHABAR JONOOB - - اطلاع رساني -

در رتبه بندي شركت هاي برتر ايران »بانك آينده« به مقام چهارم رسيد

سازمان مديريت صنعتى ايران، از سال 1377، رتبه بندى شــركت هاى برتر ايران را هر ســاله ‪IMI (100-‬ ( انجام داده است. اين رتبــه بندى، با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شــفاف و بررســى مســتندات مربوط؛ ضمن ترســيم فضاى روشــنتر از اقتصاد كشــور، شــناخت و درك دقيقترى از مقياس، ساختار و سلامت مالى و اقتصادى بنگاه هاى بزرگ كشــور را ارائه مىدهد.در بيســت و يكمين ســال رتبه بندى ســازمان مديريــت صنعتى ايران در ســال 1397، بانك آينده موفق شد به مانند سال 1396، براساس روند رشد چهار ساله اخير؛ مجدداً به عنوان يكى از شركت هاى پيشرو در ايران، انتخاب گردد، مضافاً اينكه از نظر شاخص ميزان فروش و درآمد، به رتبه هشتم در سال جارى ارتقا يافته و هم چنين از نظر شاخص ارزش افزوده (سهم بانك از توليد ملى و ميزان اثرگذارى آن در اقتصاد كشور)، رتبه چهارم را در بين 100شركت برتر ايران، كسب نمايد.در مراسمى كه به همين منظور توسط سازمان مديريت صنعتى، در روز8 بهمن ماه در سالن همايش هاى بين المللى صدا و سيما، با حضور جمعى از مسئولان و مديران شركتهاى برتر برگزار گرديد؛ لوح و تنديس مربوط به بانك آينده، اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.