حال پولدارترين مردم جهان چطوره؟

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه آرمان در ستون طنز خود نوشت:عدهاى اصرار دارند بگويند مــا فقط عصبانىترين مردم جهان هســتيم، درحاليكــه مــا پولدارترين مردم جهان هم هســتيم و قرار نيســت اين را فراموش كنيم؛اگر قرار باشد فراموش كنيم كه پولدارترين مردم جهان هستيم، بايد ياد جمله ارزشمند و گوهربار وزير كشــاورزى بيافتيم كــه گفته:»همين كه گوشــت براى خوردن هســت، بايد خدا رو شــكر كنيد«! چون در كشورهاى ديگر مردم مظلوم و رنجكشيده گوشت براى خوردن ندارند و هميشــه گرســنه هســتند و شام هم هر شــب خورش باميه بدون برنج و گوشت است.متاسفانه در ايــن كشــورها وضعيت پولدارى به گونهاى شــده كه عــدهاى گياهخوار شــدهاند، آنجا ديگــر گياهخوارى يك تصميم نيســت، بلكه يك اجبار است.خبرنگارهاى اعزامى صداوسيما به كشــورهاى ديگر هم كه پوشش 24 ساعته از مردم كشــورهاى ديگر براى اعتراض به سياســتهاى اقتصــادى دولتها پخش مىكنند كــه همه آنها هم واقعى هســتند.در عين حال اگر هنوز به شــما ثابت نشــده كه ما پولدارترين مردم جهان هستيم بايد بگوييم كه هر يك دلار آمريكا با دوازده هزار تومان ما برابرى مىكند، البته ممكن اســت فكر كنيد شوخى مىكنم اما چند وقت پيش يكى از مســئولان دقيقا همين شوخى را به عنوان يك حقيقت بيان كرد. ما پولدارترين مردم جهانيم چون آن كســى كه دارد مشكلات فقرا را حل مىكند حقوق كارگرىِ نوزده ميليون تومان دريافت مىكند و مشــكلات اقتصادى هشت نقطه از كشــور را حــل مىكند كه تازه اگر به جاى لكســوس، مازراتــى داشــتند قطعا به جاى هشــت نقطه، مشــكلات ســيزده چهارده نقطه را مىتوانستند حل كنند، حيف و صد افســوس!خلاصه اگر هنوز با پولدارترين بودن ما مشكل داريد بيشــتر توضيح بدهم، اگر هم قانع شــدهايد كه شب و روزتان خوش!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.