عصبانيت شديد آمانو از سنگاندازىهاى تلآويو در مسير برجام

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

منابع مطلع از عصبانيت و ناراحتى شــديد »ِيوكيا آمانــو« مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى از اقدامات رژيم صهيونيستى در راستاى صدمه زدن به برجام و مداخله در امور آژانس مرتبط با توافق هسته اى ايران خبر مى دهند. به گزارش فارس، بلومبرگ به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد كه پخش خبرى جعلى در روز سه شنبه 9 بهمن از شبكه 12 تلويزيون رژيم صهيونيســتى مبنى بر خروج ايران از برجام، انتقاد شــديد اللحن آمانو را درپى داشــت. آمانو شامگاه چهارشــنبه در نشستى خصوصى در وين گفت: »استقلال آژانس نبايد تضعيف شــود. اگر اقداماتى براى به دســت گرفتن كنترل بخش هاى آژانس هر چند هم كوچك انجام شــود يا فشارهايى به آن در امور راستى آزمايى هسته اى وارد آيد، مخرب و بسيار زيان بار خواهد بود«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.