سى ان ان: مذاكرات اخير آمريكا و كره شمالى بى نتيجه بود

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

شــبكه ســى ان ان در گزارشى به نقل از منابع آگاه نوشــت كه سفر اخير مذاكرهكننده ارشــد كره شــمالى به آمريكا و گفت وگو با مقام هاى اين كشــور، هيچ دستاوردى به همراه نداشت. به گزارش ايرنا به نقل از اين رسانه، دولت كره شمالى شرط كرده است تا زمانى كه آمريكا حاضر به امضاى توافق صلح و اعلام پايان رسمى جنگ كره (1953 – 1950 ) نشود، پيشرفتى در مذاكرات حاصل نخواهد شد. با وجود گذشت بيش از 6 دهه، اين جنگ هنوز به طور رسمى پايان نيافته و معاهده صلحى ميان دو طرف امضا نشده است. با اين وجود، دولت آمريكا حاضر به پذيرش خواســت پيونگ يانگ نيست و با ديده ترديد به پيشنهاد صلح كره شمالى نگاه مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.