ثروتمندترين فرد تاريخ دنيا

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

تحقيقات دانشــمندان نشان مى دهد كه »مانســا موســى« امپراطور غــرب آفريقــا، ثروتمندترين مــرد تاريخ بود. او حدود 30 ســال در نيمه اول قرن نهم ميلادى، در دوران حكومت قرون وسطى در مالى فرمانروايى كرد. تصوير مانسا موسى با تكه اى زر در دســت بر روى اطلس كاتالان كه در گالرى دانشــگاه شــمال غرب آمريكا به نمايش گذاشــته شــده اســت، جزيره مالوركا ســال 1375 ميلادى را نشان مى دهد كه در حال حاضر بخشــى از اســپانيا مى باشد. به گفته سازمان دهندگان اين نمايشــگاه، موســى به طور كامل معادن طلاى منطقه را كنترل مــى كرد و طلاى اين معدن خالص ترين طلاى بازار شــمرده مى شــد. مانسا موسى، شــاه تيمبوكتو، معمولاً ثروتمندترين مرد تمام دوران شناخته مى شود. موسى از خود تعداد بى شمارى مسجد، كتابخانه، مدرســه، دانشگاه و ســاختمانهاى مجلل بجا گذاشــت كه برخى همچنان تا امروز پابرجا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.