ماموگرافى هنوز هم بهترين روش غربالگرى سرطان سينه است

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

محققان مى گويند ماموگرافى هنوز بهترين روش براى يافتن سـرطان سـينه در مراحل ابتدايى آن در زنان با سن 50 سال و بيش از آن است. بعد از بررسى آخرين يافته ها در زمينه غربالگرى سرطانهاى سينه در زنان اين توصيه توسط محققين باتجربه در زمينه سرطان سينه در مجله ‪New England Journal of Medicine‬ درج شده است.محققان مى گويند منافع به دست آمده در استفاده از اين روش تشخيصى بيش از مشـكلات احتمالى آن ناشى از عوارض اشعه ايكس و يا تشخيص كاذب است.سرطان سينه شايع ترين علت مرگ به علت سرطان است و محققان عقيده دارند كـه ماموگرافى مى تواند به نحو موثرى ميزان مرگ و مير زنان ‪-50 69‬ ساله به علت اين سرطان را كاهش دهد و فوايد انجام آن حتى تا سنين ‪-70 74‬ سالگى هم ادامه مى يابد.بررسـى مطالعات گذشـته نشان مى دهد كه انجام ماموگرافى در زنان با سـن 50-69 سـالگى مى تواند ميزان مرگ و مير ناشى از سـرطان سـينه را حدود 40 درصـد كاهـش دهـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.