هرچه تحرك بدني بيشتر ، خواب راحت تر

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

بعضى فعاليت هاى بدنى مى توانند خواب شما را بهتر كنند در حالى كه بعضى ديگر كيفيت آن را به هم مى زنند.

محققــان بــا بررســى بيــش از 429 هــزار فــرد بالــغ در ايــالات متحده مشــاهده نمودند كه فعاليت هايى مانند راه رفتن، دوچرخه ســوارى، دويدن، وزنــه بردارى، ورزش هاى هــوازى، باغبانى، يوگا و پيلاتــس و گلف مى توانند موجب شوند تا شما در هنگام شب خواب بهترى داشته باشيد.

در ايــن بين دويدن، يوگا و باغبانى و گلف بيشــترين تاثير را در ايجاد يك خواب راحت شبانه داشته اند.

از طــرف ديگر اگر فعاليت بدنى بصورت انجــام كارهاى خانه و يا نگهدارى از بچه ها باشــد احتمال اينكه خواب شــما كمتر شده و كيفيت آن كاهش يابد بيشتر مى شود.

در هر صورت به طور قطع خواب خوب به ميزان زيادى بر روى كارايى بدنى و فكرى انسان تاثير مى گذارد و بدخوابى مى تواند عملكرد روزانه افراد را به نحو محسوسى كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.