كاهش دماى 5 تا 10 درجه در همه استان ها

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديركل پيش بينى و هشــدار ســريع سازمان هواشناســى ضمن تشريح روند فعاليت ســامانه بارشــى از احتمال آب گرفتگى معابر و سيلابى شدن رودخانه ها در برخى از مناطق كشور هشدار داد.

احد وظيفه در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اين كه با فعاليت سامانه بارشى در اغلب استان هاى كشور بارندگى پيش بينى مىشود، اظهار كرد: بارش در مناطق سردســير و مرتفع اســتان هاى واقع در شــمال غرب، دامنه هاى البرز و شمال شرق به شــكل برف و در اســتان هاى جنوبى همراه با رعد و بــرق خواهد بود. وى ادامه داد: با توجه به شــدت بارش در اســتان هاى هرمزگان، جنوب كرمان، جنوب فارس و جنوب سيســتان و بلوچســتان آب گرفتگى معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مســيل ها و احتمال ســيلابى شــدن آن ها وجود دارد. مركز كنترل ترافيك پليس راهور نيز آخرين وضعيت جوى و ترافيكى محورهاى مواصلاتى كشــور را تشــريح كــرد. طبق گزارش پليس راهور در اســتانهاى آذربايجان شــرقى و غربى، اردبيل، البــرز، تهران، زنجان، ســمنان، قزوين، مازندران، همدان و كردســتان بارش برف و باران و در استانهاى خراسان جنوبى، فارس، چهارمحال و بختيارى، كرمان، گلستان و گيلان بارش باران را شــاهد هســتيم. مدير كل پيش بينى و هشدار سريع سازمان هواشناســى گفت: در روزهاى دوشــنبه و سه شنبه افت 5 تا 10 درجه اى شديد دما از شــمال كشور تا عرضهاى جنوبى را خواهيم داشت. به گزارش ميزان، احد وظيفه درباره وضعيت آب و هوايى چند روز آينده كشــور افزود: در چند روز گذشــته دو ســامانه بارشى يكى از شمال غرب و ديگرى از جنوب وارد كشور شده اند. وى در ادامه بيان كرد: براى روز ســه شــنبه وزش باد شديد همراه با گرد و غبار براى شرق كشور پيش بينى مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.