ثبتنام 214 هزار نفر از فارس در آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

طبق اعــلام رييس گروه قرآن و عترت ارشــاد فــارس نزديك به 214 هــزار نفــر از ايــن اســتان در هفدهميــن آزمــون سراســرى حفظ و مفاهيــم قــرآن ثبتنــام كردهاند. احمدرضا نــداف، رييس گروه قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى فارس در گفتوگو با ايكنا ، با اشــاره به اتمام مهلــت ثبتنام در هفدهمين دوره آزمون سراســرى حفظ و مفاهيم قرآن گفت: از استان فارس قريــب 214 هزار نفر در اين آزمون ثبتنام كردند.

وى افــزود: از ايــن تعداد 14 هزار نفر مربوط به مؤسسات قرآنى و اقشــار مختلف مردم و 200 هزار نفــر نيز مربــوط به ســامانه همگام متعلق بــه آموزش و پرورش فارس است.

نــداف اين نكتــه را يــادآور شــد كه اين آمار همراه بــا ثبتنام كنندگان طرح 1452 بوده اســت و ســپس ادامه داد: ســال گذشته 17 هــزار نفر از اســتان فارس شــركت كردند چون تنها مؤسسات قرآنى در اين آزمون ثبتنام كــرده بودند اما امسال به دليل اضافه شدن آموزش و پرورش اين رقم افزايش يافت.

رييس گــروه قــرآن و عترت ارشــاد فارس يادآور شد: هفدهمين دوره آزمــون حفــظ و مفاهيم قرآن در ســه بخــش شــفاهى، كتبــى و الكترونيكــى برگــزار مىشــود كه آزمــون الكترونيكى طــى روزهاى 2 و 3 اســفندماه، آزمــون كتبــى 9 اســفندماه و آزمــون شــفاهى طــى روزهاى 12 تا 18 اسفندماه امسال در اســتان فــارس برگــزار خواهد شــد. وى اظهار كــرد: البته آزمون دانشآمــوزان و فرهنگيانــى كه از طريق ســايت همگام در اين آزمون شــركت كردهاند به صورت شفاهى و تا ارديبهشــتماه سال آينده ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.