برد پنج گله وصالىها در فوتبال شيراز

در ادامه رقابت هاى فوتبال دسته اول جوانان شيراز

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

وحيد پارســايى/ رقابت هاى فوتبال دســته يك جوانان شيراز با برگزارى شش ديدار ادامه پيدا كرد.به گزارش خبرنگار ورزشى خبرجنوب فوتباليست هاى آرمان،پارس،حافظ، وصال، فجر شــهيد سپاســي و افشــين پيروانى تيم هاى پيروز اين هفته بودند. وصالى ها پرگل ترين پيروزى را از آن خود كردند.آسيا هم دوبار باخت. بقيه جزئيان شش ديدار برگزار شده اين رقابت ها را در زير مى خوانيد. *آرمان 2- اتحاد پارسيان يك

سفيدپوشــان آرمان و آبى پوشــان اتحاد پارسيان در نيمه نخســت تلاش چندانى براى دســتيابى به گل نداشتنتد. در نيمه دوم تعويض به موقــع صفرصفرزاده مربى باتجربه آرمان باعث شــد كه عليرضا رئيسى سه دقيقه بعد از ورودش به زمين، تيم آرمــان را صاحــب گل كند.آرمانى ها در دقيقــه 60 با ضربه مهــدي ســهرابي دوبر يك نيز پيش افتادنــد.. اتحادى ها هم با يك تعويض به موقع و فرســتادن سينا كشاورز به زمين ، يكى از گلهاى خورده را در دقيقه 80 با ضربه سينا جبران كردند اما براى زدن گل تساوى زمان چندان كافى در اختيار نداشتند.

اتحاد پارســيان: پوريا جاني پور، اميرحسين اكبري،معين رحيمــي، عليرضا كمالي، ســجاد مســعود (از دقيقــه 72 محمد توكلي)، عليرضااشــرافي (از دقيقه 40علي عباســي)،محمدرضا هاشــمي،محمد فيضي، عباس قرباني، محمد بهاري (از دقيقه 73 سينا كشاورز)، حسين قاسمي،سرمربي: مهدي اوجي

آرمــان: پدرام كونجاني، علي چهره نما، مهدي ســهرابي، اميرحسين حســين آبادي، آرمان قنبري، عرفان بندريان، حسين صادقــي، علي رجبي فــر، آرمان اميراحمدي، حســين علمي (از دقيقه 32 امين زارع)، اميرحســين محمدي مــرام (از دقيقه 52 عليرضا رئيسي) سرمربي: صفر صفرزاده.

داوران: اميررضــا اميــري، مرتضــي لنكرانــي، راهپيما، عليرضا غفوريان *پارس 2- آسيا يك

تعويض به موقع مجيد صداقت سرمربى آبى پوشان پارس پيروزى شــاگردانش را مقابل قرمزپوشــان آســيا تثبيت كرد. پارســى ها بعد از تك گل ميثم كامى براى اطمينان بيشــتر نياز بــه گل ديگرى هم داشــتند كه گلزنى رضا جــوكار پنج دقيقه بعد از ورودش به زمين نفس راحتى را به پارســى ها بخشــيد. قرمزپوشان آسيا يكى از گلهاى خورده خود را توسط محمد قره گزلو جبران كرده بودند.

آســيا: محمد زارعــي، اميدرضا زارعي، حســين زارعي، اميرحســين رياســتي، ناصر زينلــي (از دقيقه59 ســيد عليرضا جعفري)،حســين خادمي،مجيد تيموري، محمــد قره گزلو، ماهان نظــري، مهدي محمــدي، محمد عســگري(از دقيقه 20 ســعيد شريفي، از دقيقه 47 محمدرضا زارع).سرمربي: افشين تشوير

پــارس: علي نــادري (از دقيقــه 75 رضا جوكار)،ســينا جاويــدي (از دقيقه 58 ســهيل عليپور)، نيما قشــقايي ، شــايان توسلي، آرمان محمدي، علي رجبي، عرفان احراري، ميثم كامي، ارسلان ريحاني (از دقيقه 46 حسن كرايي)، محمدرضا روحيان، محمدحسن قانعيان. سرمربي: مجيد صداقت.

داوران: محسن عطريان، سيد محمد منصوري، اميرحسين طريقت، محمدامين عليپور *خليج فارس صفر- حافظ يك

هنوز ســه دقيقه از آغاز نيمه دوم نگذشــته بود كه ياران حافــظ توپ را به تور دروازه ها خليج فارس چســباندند. براى پيروز شــدن حافظى ها در بازى مقابل حريفشان همين تك گل عبدالمهدى نعيم زاده كافى بود.

حافــظ: عبدالمهدي نعيم زاده (اميرحســين عليپور)،آرش شــيرمند،محمد فريدوني، حســن دهقان،علي جعفري (ابوالفضل نوربخشى)، كوروش شــفيع زاده،محمدرضا ايزدي، محمدسپهر فيروزي (دانيــال دهقانپور)، نيما رحيمي پور، محمد سياوشــي، شايان عسكري سرمربي: محمدصادق شاهيان خليج فارس: محمد رحيمي، شاهين نجدي، علي سنجانكي (از دقيقه 76 مهدي رمضاني)، محمدحســن ســي ســخت، امين جعفري،علــي دهقانــي، علي مهــدي زاده (از دقيقــه 60 محمد شاهي)،سعيد رحيمي، حسين عزيزي، آرش احمدي، رضا شريفي (از دقيقه 60 رضا رحيمي). سرمربي:داود حيدري.

داوران: اميررضا اميري،احســان زارعــي، محمدامين ا... يارنژاد، محمد بياتي *آسيا يك- وصال پنج

پــرگل ترين ديدار هفته را جوانان وصال برابر آســيا رقم زدند. وصالى ها در ورزشــگاه شهيد آيت الله دستغيب ،پنج بار دروازه

آســيا را فــرو ريختند و بــرد پنج بر يك خود را جشــن گرفتنــد. در ايــن ديــدار ،علــي تنها ،صــادق صالحــي و اميد مويــدي هركدام يگ گل و عباس چوگاني دو گل براى وصال به ثمر رســاندند. محمد قــره گزلو هم تك گل آســيا را تقديم وصالى ها نمود.

آســيا: محمد زارعي، محمد قره گزلو، حسين زارعي، اميد زارعي، اميرحســين رياســتي، مهدي محمدي، محمد عســگري (عمــران زارعي)، مهــدي چوگانــي (عليرضا جعفــري)، ماهان نظري(محمدمهدي اميني)،مهدي زارع، ســعيد شريفي. سرمربي: افشين تشوير

وصــال: نويد همتــي، عليرضا افخمي، رضــا غلامي، اميد تاجيك(اميــد فضلي)، اميد مويدي، عبــاس فرماني، ميلاد علي قنبري (عباس چوگانى)،صادق صالحي، حسين برزگر، علي تنها، پويا حق شناس (ميلاد شكري نژاد). سرمربي:سجاد رحماني.

داوران: محمــد رعيت پيشــه، اميرحســين شــهريارزاده، مرتضي لنكراني، علي زاده عباسي *پيرواني يك- پارسا صفر

فوتباليست هاى تيم پارسا تنها چند ثانيه تا كسب تساوى برابر فوتباليســت هاى افشــين پيروانى فاصله داشتند اما ضربه كيانوش مســيحى در دقيقه 90 كار آنها را خراب كرد تا ياران پيروانى با گل كيانوش مسيحي يك بر صفر تيم پارسا را متحمل باخت كنند.

پارســا: سيد محمدعلي حاجي زاده، اميرحسن زارعي،علي محسني زاده، حسين فريدوني، علي احمدي،آرين پارسايي (امين آرندي)،نيمــا احمدپور (مجيد طالبي)، ميــلاد غلامي، ابوالفضل نصراله زاده، كامران پارســا، محمد حســيني. ســرمربي: هادي خسروي

افشــين پيرواني : حســن شهبازي، محســن حيدرزادگان، محمد مهدي عباســعلي پور(حســن شــقايق)، كيانوش مسيحي، سينا شمس (كامران اراضي)،بهمن كاظمي، اميرحسين رحمانيان (مهــدي برزگــر)، محمدصادق اســفندياري، فرشــيد شــاياني، محمدحسين محمدخاني، عليرضا غلامي. سرمربي: مهدي جاني خاني.

داوران: ياســر معتضديان،ســيد محمد منصوريان، مرتضي لنكراني، محمد بياتي * فجر شهيد سپاسي 2- شيراز نوين يك

پيروزى شيراز نوين در برابر فجرسپاسى به راحتى تبديل به باخت شــد. ميلاد عليپور در دقيقه 57 شيرازنوينى ها را پيش انداختــه بود اما دفاع ناهماهنگ شــان در دقيقه 75 باعث شــد تــا فجرى ها گل تســاوى را با ضربه اميرحســين ايوبي به ثمر برسانند.

شــيرازنوين براى كســب يك امتياز فقط سه دقيقه لازم داشــت كــه فجرى هــا حملــه اى ديگــر را آغاز كردنــد . گل اميرحسين كناره جو بازيكن فجرى، شيرازنوين را از تساوى و يك امتياز هم محروم نمود.

شــيراز نوين: آرشــام پارســايي، فــرزاد قاســمي(مهدي نامداري)، علي رزمجويي، ســيد عليرضا اســدي، قاسم فروتن، پويا بيــات، ميــلاد عليپور، اميرحســين ناطق احمــدي، مهدي صفرپــور (جواد جــوكار)، ابوالفضل شــفيعي، شــايان محلاتي. سرمربي: محمد صفرپور

فجر سپاســي: محمدرضا كاظمي، اميرحسين ايوبي، پدرام صادقي، رهام نصيري، ســينا هاشــمي، عليرضا هاشم پور، وحيد عرب زاده (اميرحسين مسگران)،سيد هادي موسوي (سيد حسين حسيني)، محمدمهدي فتحي، حسين حق پرست (اميرحسين كناره جو 72)، مهرشاد كنگاني .سرمربي: محمدرضا صادقي

داوران: اميررضا اميري، اميرحسين طريقت، محمد بياتي، محمد كشاورز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.