پارس جنوبى جم 3 بازيكن جديد جذب كرد

KHABAR JONOOB - - آگهي -

مديرعامــل باشــگاه فرهنگى ورزشــى پارس جنوبــى گفت: اين تيم ســه بازيكن جديد در پســت هاى دفاع و حمله جذب كرد.

بهــرام رضائيــان افــزود: فــرزاد حاتمــى به عنوان مهاجم با تجربه و ســابق تيمهاى اســتقلال و پرسپوليس از جمله بازيكنان جذب شده است.

وى بيــان كرد: حاتمــى مهاجم بلنــد قامت و توانمند ســابق تيم ملى با قــراردادى تا پايان فصل براى پارس جنوبى جم توپ مى زند.

رضائيــان ادامــه داد: وى ســابقه بــازى در تيمهــاى مختلفــى از جمله اســتقلال، پرســپوليس، سپاهان، تراكتورسازى، صباى قم، مسكرمان، فولاد خوزستان را در كارنامه دارد و حضورش در پارس جنوبى به قدرت خط حمله اين تيم مى افزايد.

وى افــزود: فريبرز گرامى، مدافع پيشــين تيم پديده مشــهد نيز ديگر بازيكن جذب شده به پارس جنوبى جم است.

رضائيان يادآور شد: گرامى 27 ساله كه سابقه بازى در استيل آذين و نساجى مازندران را هم دارد حدود 2سال براى پديده مشهد بازى كرد اما در نيم فصل با مســئولان باشگاه مشــهدى براى جدايى به توافق رسيد تا پيراهن پارس جنوبى جم را برتن كند.

وى ادامه داد: مهدى عســگرى مدافع كنارى تيــم كارون ارونــد خرمشــهر(ليگ يــك) آخرين بازيكن جذب شــده به پارس جنوبــى جم در نقل و انتقالات نيم فصل است.

رضائيــان يادآور شــد: پســت تخصصى اين بازيكن مدافع راســت اســت اما توانايــى بازى در كنارهها را نيز داراست.

وى اظهار داشــت: پــارس جنوبــى جم پيش از ايــن ابوالفضل علايى، متين كريــم زاده و كيوان امرايــى را جذب كــرده بود و با بــه خدمت گرفتن عســگرى به كار خود در نقــل و انتقالات نيم فصل پايان داد.

رضائيان افزود: محسن بنگر، محمد شادكام و اميــر ميربزرگى در نيم فصل از پــارس جنوبى جدا شدند.

در ارتباط با وضعيت عماد ميرجوان گفت: وى به عنوان مهاجــم پارس جنوبى كه مدت طولانى از فصل را به دليل مصدوميت از دست داد، به تمرينات گروهى اين تيم برگشــته و خودش را براى ديدار با فولاد آماده مىكند.

اين تيــم در هفته شــانزدهم رقابت هاى ليگ برتر امروز ميزبان فولاد خوزستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.