چگونه قد و وزن فرزندمان را دقيق اندازهگيرى كنيم؟

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

مركز پيشــگيرى و كنترل بيمارىها در ايالات متحده براى كنترل قد و وزن فرزندانتان به شــما پيشنهاد مىكند تا اصول زير را در نظر داشته باشيد: براى كنترل قد، لباسهاى سنگين او را درآوريد و به او بگوييد بر روى يك سطح صاف و بدون فرش در كنار يك ديوار صاف بايستد. شــانه هــا را در يك ســطح گرفتــه و دســتها را در طرفين بدن آويزان نگه دارد. هر دو پا مســتقيم و پاشنهها و كف پاها بر روى زمين باشد. سر، شانه ها، باسنها و پاشنه ها بايد با ديوار تماس داشته باشند. سپس يك خط كش يا لبه يك كتاب را بر روى بالاترين قسمت سر گذاشته بطورى كه خط كش يا كتاب عمود بر ديوار باشد. محل تماس خط كش با ديوار را علامت گذاشته و فاصله آن را سطح زمين را با متر اندازه گيرى مى كنيم. براى اندازه گيرى وزن، ترازو بايد بر روى يك سطح صاف و سخت و بدون فرش باشد و هر دو كف پا در مركز ترازو قرار گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.