آگهى مزايده عمومى

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

نوبتاول:11/13/97 نوبتدوم:97/11/16

موسسه آموزش عالى زند شيراز در نظر دارد خدمات انتشارات دانشـكدههاى خود را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد. لذا از كليه اشـخاص حقيقى و حقوقـى داراى صلاحيت معتبر دعوت به عمل مى آيد به منظور كسـب اطلاعات بيشـتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ درج اولين آگهى تا پايان ساعت ادارى روز پنج شـنبه مـورخ212//97 به آدرس شـيراز: تقاطع معلمخيابان ايمان جنوبى(همت جنوبى)-خيابان12- دانشكده علوم انسانى -واحد ادارى مراجعه نمايند. تلفن: 36106 داخلى 135 روابط عمومى مؤسسه آموزش عالى زند شيراز «170-693»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.