ماهواره »دوستى« براى پرتاب آماده شد

KHABAR JONOOB - - News -

وزيــر ارتباطــات گفــت: ماهواره »دوســتى« هم اينــك آماده اســت و براى قرارگرفتن در مدار در انتظار اعلام نهايى وزارت دفاع هستيم. »ماهواره دوستى« به كارفرمايى ســازمان فضايى ايران توســط دانشگاه صنعتى شريف به صورت خاص با هدف توسعه و دستيابى به فناورى هايى طراحى و ساخته شده و براى نخستين بار در ماهواره هاى بومى نصب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش انتخاب، آذرى جهرمى افزود: ماهواره دوســتى براى قرارگرفتن در مدار در انتظار اعلام وزارت دفاع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.