سرانه فضاى آموزشى كشور 3 متر با شرايط استاندارد فاصله دارد

KHABAR JONOOB - - News -

مديركل مشــاركت هاى نوسازى مدارس با بيان اين كه سرانه فضاى آموزشى به پنج متر و 50 ســانتى متر براى هر دانشآموز رسيد، گفت: سرانه فضاى آموزشى كشور سه متر با شرايط استاندارد فاصله دارد.

بــه گــزارش مهر، محمدرضــا قربانى با بيان اين كه اســتاندارد ســرانه فضاى آموزشى كشور سه متر با شرايط مطلوب فاصله دارد، ابراز داشت: اين موضوع نشان مى دهد كه على رغم افتتاح صدها مدرسه طى چهار دهه عمر انقلاب اسلامى هنوز از نظر توسعه سرانه فضاهاى آموزشى به حد استاندارد لازم نتوانستيم دست پيدا كنيم. وى با بيان اين كه يك متر و 30 سانتى متر سرانه فضاى آموزشى به ازاى هر دانش آموز قبل از انقلاب بود، اضافه كرد: اين ميزان به پنج متر و 50 سانتى متر براى هر دانشآموز رسيد كه نشان مىدهد سرانه فضاى آموزشى در كشور استاندارد نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.