اهواز از ميزبانى رقابت هاى وزنه بردارى جام فجر انصراف داد

KHABAR JONOOB - - News -

رقابــت هاى بيــن المللــى وزنه بــردارى جــام فجر بــه دليــل انصراف خوزســتان در مكان ديگرى برگزار مى شود.افشــين حيدرى مديركل ورزش و جوانان اســتان طى نامه اى ضمن تقدير از حسن توجه فدراسيون وزنه بردارى به خوزســتان، انصراف اين استان را از ميزبانــى رقابت هاى بيــن المللى وزنه بردارى جام فجر اعلام كرد.بر اســاس ايــن گزارش باتوجه بــه برگزارى چند رويــداد مهم ورزشــى و بيــن المللى ديگر و همچنيــن ميزبانى اردوهاى تيم ملى در رشــته هاى مختلــف، اداره كل ورزش و جوانان خوزستان با هماهنگى فدراسيون از برگزارى رقابت هاى بين المللى جام فجر در اهواز انصراف داد.

بر اســاس برنامــه ريــزى قبلى قرار بود رقابت هــاى بين المللى وزنه بــردارى جام فجــر (انتخابــى المپيك) چهار تا 12 اســفندماه به ميزبانى اهواز برگزار شود.سال گذشته اين رقابت ها در اهواز برگزار شد كه با قهرمانى تيم

منتخب خوزستان پايان يافت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.