درخواست نقدينگى واحدهاي توليدي4 برابر شد

KHABAR JONOOB - - News -

رييــس كميســيون صنايع اتاق بازرگانــى ايران با تاكيد بر اينكه مشــكل نقدينگى واحدهاى توليدى در ســه ماهه پايانى امســال تشــديد شــد، گفت: درخواســت نقدينگى واحدهاى توليدى در سه ماهه امسال 3 تا 4 برابر شده است.

ابوالفضل روغنى در گفت و گو با تسنيم، با اشاره به اينكه هميشه مشكل نقدينگى مســأله اول واحدهاى توليدى است اظهار داشت: در طول چند سال اخير دولت براى رفع مشــكلات پيش روى توليدكنندگان دو طرح تســهيلات 16 هــزار ميلياردى و 30 هزار ميلياردى را براى كمك به واحدهاى توليدى در نظر گرفت اما متاسفانه اجرايى شدن آن آثار مثبتى در سطح واحد هاى توليدى نداشت.

وى بــا بيان اينكه از يك طرف بانك مركزى مىگويد تســهيلات را به واحدهاى توليدى متقاضى پرداخت كرده اســت افزود: از طرف ديگر اين پرداخت ها تغييرى را در وضعيت واحدهاى توليدى به وجود نياورده و آنها همچنان با مشــكلات كمبود نقدينگى دست و پنجه نرم مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.