فيلم جواد رضويان در جشنواره فجر،يك فيلمفارسى مبتذل است كه براى كسب پول ساخته شده است

KHABAR JONOOB - - News -

روزنامه جوان نوشــت: فيلم ضعيف، ســخيف و مبتذل زهر مار را بايد يك توهين واقعى به شعور و شخصيت تماشاگران جشنواره فجر محسوب كرد؛ فيلمى كه كارگردان و نويسندهاش در نشست خبرى پس از نمايش مىگويند ژانر آن طنز نيست، اما از قرائن و شواهد اينطور برمىآيد كه قرار بوده باشد ولى درنيامده است.وقتى زهر مار را مىبينيم به اين فكر مىكنيم كه فيلمهايى كه به جشــنواره راه پيدا نكردهاند چه كيفيتى داشتهاند كه اين فيلم توانسته نظر هيئت انتخاب را تأمين كند. داستان فيلم سيدجواد رضويان كه به عنوان يك فيلم اولى در بخش نگاه نو جشــنواره فجر حضور دارد درباره يك مداح اســت كه ظاهراً صيغه موقت براى مشــترىهايش مىخواند. كار و كاســبى خوبى براى خود دســت و پا كرده و مىخواهد در انتخابات شــوراى شهر شركت كند.يك شب يكى از رفقاى قديمى كه خاطره خوشــى از او ندارد براى انتقامگيرى همراه زنى فاحشــه كه جاى همسرش معرفى مىكند به خانه مداح مىرود تا او را مسموم كند ولى ليوان آغشته به دارو را اشــتباهاً زن سرمىكشــد و صبح از جايش بلند مىشــود و مىبيند كه دوست قديمى مداح كيفش را دزديده و فرار كرده پس يقه مداح را مىچســبد كه يا پول من را مىدهى يا آبرويت را مىبرم. ادامه فيلم هم تا پايان كاملاً به سبك فيلمفارسىهاى پيش از انقلاب مسيرش را طى مىكند.نصرت كريمى فيلمفارسىسازى بود كه پيش از انقلاب فيلم »محلل« را ساخت و آنقدر مبتذل بود كه منجر به واكنش آيتا... مطهرى شد. فيلم به قدرى زننده بود كه پس از انقلاب بزرگترين مانع ادامه فعاليت كارگردانش شد. زهر مار سيدجواد رضويان به لحاظ ابتذال تصويرى هر چند قابل مقايسه با آن فيلم نيست، اما ابتذال ســاختارى و مضمونى كه بر فيلم سايه انداخته است.آنچه زهر مار جواد رضويان را مبتذل مىكند ســوژه آن نيست بلكه جنس پرداخت آن است. ساختن فيلم درباره يك مداح فاسد نمىتواند يك خط قرمز باشد چه اينكه پيش از اين درباره مسائل روحانيون نيز آثارى ســاخته شده اســت. همانطور كه در همه اصناف و اقشار آدمهاى ناسالم پيدا مىشــوند در ميان جامعه مداحان هم چنين احتمالى وجود دارد، اما زهر مار را نمىتوان نقدى مؤثر و ســازنده با رويكردى فرهنگى قلمداد كرد، چون نشــانهگذارىهاى فيلم نه براى ارتقاى اخلاق و تقويت فرهنگ بلكه بر ضد اخلاق و خانواده و فرهنگ متمركز شده است. وقتى يك كارگردان مبتدى در اولين تجربه فيلمسازىاش خود را تمام و كمال به دست نويسندهاى منحرف مىسپارد نتيجهاى جز يك خسران حرفهاى دشت نخواهد كرد.

به لحاظ فرم داســتانى و تكنيك ســينمايى نيز زهر مار يك فيلم دمدســتى است كه بدون هيچگونه اشــراف سينمايى و ذوق هنرى ساخته شــده است.به احتمال زياد نام ســيدجواد رضويان به عنوان كارگردان به همراه ســيامك اطلســى كافى است تا فيلم با يك پوســتر كمدىنما در گيشــه فروش خود را تضمين كند و به فروش چنددهميلياردى نائل آيد، اما از همين حالا بايد به حال تماشاگر از همه جا بىخبر و بيچارهاى كه همراه با خانواده براى ديدن اين فيلم به سينما مىرود دل سوزاند. وقتى انگيزههاى مالى در جامعه به انگيزههاى فرهنگى مىچربد، به طور عادى فرهنگ قربانى پول خواهد شد.اينجا ديگر حرف بر ســر سليقه سياسى نيست. اين فرهنگ ملى است كه به پاى سينماگران نابلد در حال ذبح شدن است و بخش عمدهاى از تقصير نيز بر گردن مديران وزارت ارشاد است. وقتى فيلمى تا اين اندازه ضعيف و مبتذل توســط هيئت داوران و دبير جشــنواره فجر به بزرگترين رويداد فرهنگى- هنرى كشور راه پيدا مىكند در واقع پالس مثبت و چراغ سبز به مبتذلسازان مىدهد تا در آينده براى توليد آثارى از اين دست با فراغ بال بيشترى اقدام كنند و زهر مارهاى پرتعدادترى به تماشاگران نگونبخت سينما پيشكش نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.