علت نامه وزير آموزش و پرورش به رهبرى چه بود؟

KHABAR JONOOB - - News -

»روزى كه اين نامه را نوشــتم پس از طى يك مســير بود. اگر 6 ماه قبلتر چنين نامهاى مىنوشتم حتماً خودم به خودم انتقاد مىكردم اما من يك مسيرى را رفتم و وقتى ديدم اين مسير بدون حمايت مقام معظم رهبرى به سرانجامى كه مىخواهم نمىرسد آن نامه را خدمت ايشــان نوشتم«.ســيدمحمد بطحائى، وزير آموزش و پرورش در توضيح چرايى نوشــتن نامه به مقام معظم رهبرى به روزنامه اعتماد گفت: »من براى آن كه آن نامه را بنويسم، خيلى با خودم كلنجار رفتم. علتش هم اين بود كه آيا واقعاً اين موضوع در ســطحى هست كه ما بالاترين مقام كشور كه دهها و صدها مساله استراتژيك و مهم برايش مطرح است را درگير چنين چالشى كنيم؟ روزى كه اين نامه را نوشتم پس از طى يك مسير بود. اگر 6 ماه قبلتر چنين نامهاى مىنوشتم حتماً خودم به خودم انتقاد مىكردم اما من يك مســيرى را رفتم و وقتى ديدم اين مسير بدون حمايت مقام معظم رهبرى به ســرانجامى كه مىخواهم نمىرسد آن نامه را خدمت ايشان نوشتم. ما مكاتبات متعددى با صداوســيما انجام داده بوديم. مذاكرات متعددى را با مســئولان اين سازمان داشتيم. با وزارت ارشــاد هم مذاكراتى داشــتيم كه هر گونه تبليغ براى كتابهاى كمك درسى و كلاسهاى آمادگى كنكور و آزمون و مواردى از اين دست حتماً بايد با بررسى و اجازه كارشناســى آموزش و پرورش اتفاق بيفتد. ضمن اين كه در هر جلســهاى كه نشستم و اين بحثها را مطرح كردم، همه مخاطبان من و طرفهاى صحبتم اين منطق و اســتدلال را تأييد مىكردند اما در عمل آن چه بايد اتفاق نيفتاده بود تا اين كه آن نامه را نوشــتم و تا جايى كه اطلاع دارم ايشــان پىنوشــتى روى نامه زده بودند كه تا حدود زيادى در حوزه تبليغات و اشــاعه اين روشها تأثير گذاشــت.عرض من هميشــه اين بوده كه اين كتابهاى كمك درســى، اين كلاسهاى به تعبيرى تقويتى و تكميلى، نقش يك دارو و مكمل را براى بدنه تعليم و تربيت ما دارند. يعنى اگر كسى به هر دليلى در فرآيند ياددهى و يادگيرى دچار اختلال شــد بايد به سراغ آنها برود. نقش اينها مثل دارو است، آيا شده مــا دارو را تبليــغ كنيم و بگوييم اين آنتىبيوتيك از آن يكى بهتر اســت و مردم برويد فلان آنتىبيوتيك را بخريد؟ مردم اگر ســرتان درد گرفت بياييد از فلان قرص مســكن اســتفاده كنيد؟ با همين اســتدلال، كتابهاى كمك درسى و كلاسهاى كمك آموزشى نبايد تبليغ شوند. اينها نسخهاى در دست معلم هستند. اگر او به نتيجه رسيد كه مثلاً اين بچه به هر دليل دچار اختلال يا عقبافتادگى در درســش شــده بايد نسخه تجويز كند كه برو فلان كتاب كمك درســى را بگير يا در فلان كلاس شــركت كن! در حالى كه ما با تبليغات بسيار بسيار فزايندهاى كه انجام مىدهيم، نوعى رقابت كاذب را ايجاد مىكنيم كه تيشه به ريشه تعليم و تربيت ما مىزند و هدفهايش را مستقيماً تحت تأثير خودش قرار مىدهد«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.