واكنش حميد سوريان به استورى جنجالى بهداد

KHABAR JONOOB - - News -

»قطعاً ادبياتى كه بهداد ســليمى در اســتورى خود به كار برد، صحيح و قابل پذيرش نيســت. ورزش فوتبال ماهيتى متفاوت دارد و ورزشــكاران ديگر بايد با اين واقعيت كنار بيايند. فوتبال يك صنعت است و به اين دليل پولهاى زيادى در اين رشته جابهجا مىشود و اين طبيعت فوتبال اســت«.روزنامه سازندگى نوشــت: »پس از ناكامى تيم ملى فوتبال در جام ملتهاى 2019، بهداد سليمى، قهرمان نامدار وزنهبردارى در فضاى مجازى متنى منتشــر كرد و در آن متن به ارقام پاداشــى كه فوتباليستها پس از حضور در رقابتهاى جام ملتها دريافت كردند، واكنش بســيار تندى نشــان داد. البته اين قهرمان وزنهبردارى پس از گذشت چند ساعت استورى ديگرى در صفحه اينستاگرامش گذاشت و عذرخواهى كرد. انتقادات اين چنينى نســبت به رسيدگى بيشتر مســئولان به فوتبال براى نخستين بار نيســت و در بحبوحه مســابقات جام ملتها نيز محمد بنا، ســرمربى نامدار تيم ملى كشتى فرنگى در صفحه شــخصى خود به اين موضوع پرداخت اما اين براى نخســتين بار بود كه يك قهرمان نامدار از واژه تند »بىغيرت« عليه ورزشــكاران رشــته ديگرى استفاده كرد. حميد ســوريان، نابغه كشتى فرنگى در خصوص اين موضوعات به خبرنگار »ايران« گفت: »امروزه فوتبال فراتر از بحث ورزش اســت و يك صنعت محســوب مىشــود. نگاه كل دنيا نســبت به ورزش فوتبال خاصتر و ويژهتر است و تراكنش مالى كه در فوتبال اتفاق مىافتد با ساير رشتههاى ورزشى قابل قياس نيست كه اين موضوع را بايد همه ما بپذيريم. دليل اين موضوع هم توجهى اســت كه بينندگان به اين رشته ورزشى دارند.«او ادامه داد: »من به عنوان كســى كه يك رشته ورزشــى را به صورت حرفهاى دنبال كردهام، هميشه علاقهمند به فوتبال بودم و از ديدنش لذت بردم. من يك دوستدار و طرفدار فوتبال هستم. اينكه تيم ملى فوتبال ما در مسابقات جام ملتها چنين نتيجهاى كسب كرد به دليل بضاعت فوتبالمان است. بضاعت فوتبال ما در همين حد است و بچهها تمام تلاششان را كردند و مىكنند تا فوتبال ما بتواند در مســابقات مختلفى همچون جام ملتها يا رويدادهاى بزرگ نتيجه بگيرد.«وى ادامــه داد: »نتيجهگيرى در اين رويدادها نيازمند برنامهريزى بلندمدت است. ما بايد مثل تيم ملى فوتبال قطر كه به قهرمانى جام ملتها رسيده در فوتبال پايهمان هزينه و برنامهريزى كنيم تا در سالهاى آينده نتيجه بگيريم. اگر قرار باشد برنامهريزىمان به همين گونه باشــد به نتيجه نخواهيم رســيد. همه ورزشكاران يك وظيفه مشترك دارند كه آن وظيفه به اهتزاز درآوردن پرچم و نواخته شدن سرود كشورمان است كه هيچ چيزى بالاتــر از آن نيســت.«دارنده 7 مدال طلاى كشــتى فرنگى جهــان و المپيك در خصوص تفاوت پاداشها بين فوتبال با ســاير رشتههاى ورزشى گفت: »بايد به ورزشهاى ديگرى كه در رقابتهاى بزرگى همچون المپيك و رويدادهاى بزرگ ديگرى كه براى مردم حائز اهميت اســت و نگاه دنيا به آن ســمت مىرود، تجديد نظر شــود. همانگونه كه كشورهاى ديگر براى قهرمانانشان جوايزى در نظر مىگيرند بايد در كشور ما هم اين گونه باشد.«او افزود: »از طرف خودم به فوتباليســتهايمان خســته نباشــيد و خدا قــوت مىگويم. فكر مىكنم بهداد سليمى به عنوان يك ورزشكار بزرگ و پرآوازه كه افتخاراتش را هيچكس نمىتواند كتمان كند و براى كشورمان يك سرمايه محسوب مىشود يك مقدار احساسى در مورد اين موضوع اظهار نظر كرده بود و نهايتاً در پســت بعدى اســتورى گذاشــت و عذرخواهى كرد.«البته حميد ســوريان هم در صفحه اينستاگرامش يك استورى گذاشت و با انتشار متن »صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را تا دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد« از بهداد ســليمى خواست تا صبور باشــد. او در خصوص استورىاش بيان داشت: »جاى يك جام در ورزش كشــورمان خالى اســت. فوتبال ما 43 سال در جام ملتها ناكام بود و حالا با اين ناكامى انتظارمان به 47 ســال مىرســد و مردم توقع اين را دارند تا فوتبال ما جام بگيــرد. اميدوارم كه با برنامهريزى متوليان ورزشمان تيم ملى فوتبال در دوره بعد نتيجه بگيرد. اين خواســته مردم است و خواســته بحقى هم است كه اميدوارم محقق شود. منظور من از صبر جاى خالى اين جام اســت كه در فوتبال ما وجود دارد و اين تنها نيازمند صبر بيشــتر است.«ســوريان در خصوص واژه »بىغيرت« كه بهداد ســليمى در پست خود به فوتباليســتها نسبت داده بود، بيان داشت: »قطعاً ادبياتى كه بهداد سليمى در استورى خود به كار برد، صحيح و قابل پذيرش نيست. اين ظرفيت و پتانسيل فوتباليستهاى ما بوده و ما بايد با اين واقعيت كنار بياييم. ورزش فوتبال ماهيتى متفاوت دارد و ورزشكاران ديگر بايــد با اين واقعيت كنار بيايند. فوتبال يك صنعت اســت و به ايــن دليل پولهاى زيادى در اين رشــته جابهجا مىشــود و اين طبيعت فوتبال اســت.«بازيكنان تيم ملى فوتبال پس از پســت بهداد در فضاى مجازى يك پست مشترك انتشار دادند و در فضاى مجازى جو خوبى بين فوتباليســتها و بهداد ســليمى وجود ندارد. ســوريان در پاسخ به اين سوال كه بــراى جلوگيــرى از اين فضا چه بايد كرد، افزود: »بايــد از فضاى مجازى پرهيز كنيم. من خودم به شخصه در اين فضا كم كار هستم. اينكه همه بازيكنان فوتبال عكس يك قهرمان را مىگذارند، روى عكس او ضربدر مىزنند و در پستى به اين قهرمان مىتازند، صحيح نيســت. اگر بهداد ســليمى من باب كلمهاى كه به كار برده عذرخواهى نمىكرد، شــايد تا حدودى پست مشترك فوتباليستها قابل پذيرش بود اما وقتى يك تيمى متحد به قهرمان نامدار كشــورمان مىتازند، ناراحتكننده اســت.«او ادامه داد: »نمىتوان افتخارات بهداد ســليمى را كتمان كرد. اينكه ما چشــمانمان را ببنديم و مدالها و قهرمانىهايش را نبينيم و فقط بابت نوشــتهاى كه گذاشــته بخواهيم مورد قضاوت قرار دهيم، كملطفى است. او و همانند او زحمات زيادى براى ورزش كشــورمان كشيده است و اميدوارم كه ديگر شاهد چنين اتفاقاتى در فضاى مجازى نباشيم«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.