حقوق مسافران در صورت تأخير يا لغو پروازها چيست؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رعايت حقوق مســافران در صورت تاخير يــا لغو پروازها بر اســاس مفاد ماده 5 قانــون هواپيمايى كشــورى و ماده 19 كنوانســيون ورشــو مصوب 31 خردادماه سال 1354 مجلس شــوراى اسلامى براى كليه شــركت هاى هواپيمايى لازم الاجرا و شامل كليه پروازهاى داخلى است.

بــه گــزارش ايســنا،در صورتى كه تأخير بيش از يك ســاعت و تا دو ساعت باشــد، از مســافران بايد پذيرايى نوع اول به عمل آيد و ارائه اين پذيرايى مشــروط به وجود زمان كافى جهت پذيرايى و عدم افزايش تأخير بيشتر اســت. تأخير بيش از دو ســاعت و تا چهار ســاعت شامل تغيير پــرواز در صورت درخواســت مســافر و امكان انجام آن، انجام اقدامات لازم جهت اعزام با ســاير شــركت هاى هواپيمايى در صورت درخواســت مسافر و غيره مدنظر قــرار گيــرد. در مورد تأخيرهــاى بيش از چهار ساعت نيز شركت حملكننده موظف است علاوه بر رعايت مفاد بند قبلى نسبت بــه جبران خســارت به ميزان مقــرر اقدام نمايــد و در صورت ابطال پرواز شــركت حملكننده موظف اســت به استرداد كامل وجه و جبران خسارت به ميزان مقرر عمل كند. گفتنى اســت در مورد پروازهايى كه به دليل شــرايط جوى و يــا فورسماژور فرودگاه مبدا، مقصد و مســير دچار تأخير و يــا ابطال بيش از دو ســاعت مىشــوند، شــركت هاى هواپيمايى با رعايت مقررات پذيرايــى نــوع اول از مســافران صرفــاً موظــف به اســترداد كامل وجه بــه آن ها هستند.

همچنيــن در صورتى كه پــرواز بر اســاس ســاعت منــدرج در بليت مســافر حركت نمايد و يا به دليل فنى و عملياتى به رمــپ باز گردد، در اين حالت ميزان تأخير تا پرواز مجدد از زمان بازگشت به ترمينال محاسبه خواهد شــد. علاوه بر اين شركت هــاى هواپيمايى در صورتــى كه در زمان حركت تعيين شــده در بليت، مســافران را از طريق ســاير خطوط هواپيمايى به مقصد منتقل كنند مشــمول پرداخت خسارت و يا جريمه تأخير و ابطال نخواهند شد. ممانعت از سفر

در صورتــى كه به رغــم بليت تأييد شده، شــركت هواپيمايى از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت هاى شركت حملكننده اعــم از بازرگانى، فنى و يا عملياتى امتناع كنــد در اين صــورت شــركت حملكننده موظف به اســترداد وجه و نيــز ارائه بليت رايــگان مشــابه از لحاظ مســير و كلاس پروازى به مسافر است. ابطال پرواز توسط شركت حملكننده

اگــر ابطــال پــرواز در زمــان بليت تــا يك هفتــه قبــل از انجام پرواز باشــد در ايــن صــورت شــركت حملكننــده موظــف بــه اســترداد كامــل وجــه بليت است. دو نكته مهم

هرگونــه اقــدام اهانت آميز توســط كاركنان و يا مســافرانى كــه باعث بروز وضعيت ناهنجار در محيط فرودگاه مرتبط شــود، مشــمول پيگــرد عمومى از ســوى مراجع انتظامى و قضايى است.

نكتــه ديگر ايــن كه شــركت هاى هواپيمايى موظف هســتند، جرايم مقرر در دســتورالعمل حقوق مســافر در پروازهاى داخلى را با ذكر مبلغ به مســافران تحويل دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.