خبر خوش براى خانوادههاى داراى دو معلول

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس سازمان بهزيستى كشور با اعلام اين كه سازمان بهزيستى كشور تنها متولى امور معلولين در كشــور است، اظهار داشت: هم اكنون يك ميليون و 415 هزار معلول در ســطح كشور شناســايى و براى آنان پرونده تشكيل شده است. به گــزارش مهــر، وحيد قبادى دانا با بيان اين كه براى مســكن دو معلول ها رايزنى هاى صورت گرفته اســت، گفت: 5 هزار مســكن به اين زمينــه تخصيص يافته و واگذار شــد. وى با اشــاره به ايــن كه به 800 هزار نفــر از معلولان كه معلوليت شــديد و خيلى شديد دارند، مســتمرى پرداخت مى شود، افزود: بخش كوچكى از اين تعداد شامل دريافت حق پرستارى نيز شده و كمك هزينه هاى درمانى نيز به آنان پرداخت مى شــود.رئيس سازمان بهزيستى كشــور با بيان اين كه حدود 92 درصد از تصدىگرى هاى بهزيســتى به مراكز نگهدارى خيريه و مردمى واگذار شــده اســت، تصريح كرد: در راستاى كمك به اين نهادها يارانه هايى نيز از سوى دولت پرداخت مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.