چه كسانى مشمول سختى كار نمى شوند؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نمايندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه ها، اشخاص مسئول دستگاه هاى مختلف همچون شركت هاى دولتى، بانك ها، نهادهاى انقلاب اسلامى، نيروهاى نظامى، امنيتى و ... را به دليل داشتن بار مالى براى دولت و مغايرت با قانون اساسى مشمول برخوردارى از ســختى كار ندانســتند.به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علنى ديروز (سه شــنبه، 16 بهمن ماه) مجلس شوراى اســلامى در جريان بررسى لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور با حذف ماده 25 اين لايحه با 143 رأى موافق، 38 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر در جلســه به دليل داشــتن بار مالى و مغايرت با اصل 75 قانون اساســى موافقت كردند.بنابراين گزارش، غلامرضا كاتب نماينده مردم گرمســار در مجلس شوراى اسلامى ماده 25 اين لايحه را مغاير اصل 75 قانون اساسى دانســت و نمايندگان با اخطار وى در اين خصــوص موافقت كرده و به حذف ماده فوق رأى دادند.در ماده 25 اين لايحه آمده است؛ سازمان ها و اشخاص مسئول دستگاه هاى موضــوع مــاده 2 اين قانون طبق آئين نامه اجرايى كــه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شــدن اين قانون به پيشــنهاد وزارت كشور (ســازمان مديريت بحران كشور) به تصويب هيات وزيران مى رسد از سختى كار برخوردار مى شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.