از فساد موجود در كشور ناراحتيم

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معاون اول رئيس جمهـور گفت: آرمان هاى امام خمينـى (ره) و رهبرى معظم كه بـراى انقلاب و نظام ترسـيم كردند همچنان پا برجاست. به گزارش ايسنا، اسـحاق جهانگيرى با بيان اين كه هيـچ اتفاق بزرگى در هيـچ كشـورى در يك لحظـه رخ نمـى دهد بلكه بايد مسـير طبيعى خود را طى كند، به موقعيت ايران در فضاى بين المللى اشـاره كرد و افزود: جشـن هاى انقلابـى فرصت مغتنمى اسـت كه طى آن مسـئولين و مديـران اجرايى آرمانهـا و اهـداف متعالى نظام و انقـلاب را براى ملت و نسـل جوان تفهيم و تشـريح كننـد. وى ادامـه داد: ما طى اين 40 سـال بـه دنبال عدالت بوديـم و عدالت همان گوهر بى نظيرى اسـت كه همچنان در پى تحقق كامل آن هستيم. معاون اول رئيس جمهور با اشـاره به اين كه رسـانه هاى خارجى به دنبال اين هسـتند كه نشـان دهنـد وضعيت مردم ايران نسـبت به قبـل از انقلاب وضعيتى بدتر اسـت، خاطر نشـان كرد: اين در حالى اسـت كه در سال هاى پـس از انقلاب فاصلـه غنى و فقير كمتر شـده و امام خمينـى (ره) در همـان سـال هاى ابتدايـى نهادهاى خدمات رسـان فراوانى را تأسـيس كردنـد كه وظيفه اصلى آن ها خدمات رسـانى بـه محرومين جامعه بود. جهانگيرى با بيان اين كه خدمات دولتى شـامل، برق، آب، گاز، مخابرات و راه عبور به دورترين مناطق كشور رسيده است تصريح كرد: ما از فساد موجود در كشور ناراحتيم و به دنبال ريشه كنى آن هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.