مردم بيماريهاي ناحيه انتهايي روده بزرگ را جدي بگيرند برگزاري دوازدهمين كنگره ساليانه كولوركتال در شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

سهيلا رفيعي نژاد- خبرنگار »خبرجنوب«/ استاد و عضو هيئت علمي دانشــگاه علوم پزشــكي شــيراز از برگــزاري دوازدهمين كنگره ســاليانه كولوركتال، 5 و 6 ارديبهشــت ماه ســال آينده در شــيراز خبر داد. دكتر احمد ايزدپنــاه در گفت وگو با خبرنــگار »خبرجنوب« گفــت: بيماريهــاي خوشخيــم ناحيه مقعد و قســمت انتهايي روده بزرگ، محور مــورد بحث اين گردهمايي توسط متخصصان مربوطه است و هدف ما ارائه آخرين دســتاوردها و روشهاي تشــخيصي و درماني ميباشد. ريئيس بخش كولوركتال دانشــگاه علوم پزشكي شيراز افــزود: در هميــن باره چند كارگاه آموزشــي به منظور بررســي بيماريهــاي ناحيــه انتهايــي روده بزرگ هم 4 و 5 ارديبهشــت ماه ســال آينده در بيمارســتان شهيد فقيهي برگزار و تكنيكهاي جديد مربوطه به پزشــكان شــركتكننده آموزش داده ميشود. دكتر ايزدپناه گفت: بيماريهــاي خوشخيم مقعــد و قســمت انتهايي روده بزرگ بسيار شايع اســت و تعداد افرادي كه مشكلاتي مانند هموروئيد، فيشر، فيستول و عفونتهاي اين ناحيه دارند، كم نيســت. وي افزود: طبق بررسيها حداقل50 درصــد بالاي 40 ســاله هــا در فارس مســتعد ابتلا به بيماريهاي خوش خيم انتهاي روده بزرگ هســتند و به همين دليل علاوه بر چكاپهاي دورهاي، عوارضي مانند خونريزي از ناحيه مقعد را بايد جدي بگيرند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز يادآور شــد: يبوســت، مهمترين علت بروز هموروئيد و فيشــر است اما درباره ســاير بيماريهاي خوشخيم اين ناحيــه، علت خاصي وجود ندارد و ممكن اســت فرد به طور تصادفي مبتلا شــود. دكتر ايزدپناه گفت: به منظور پيشگيري از يبوســت به عنوان دليل اصلي هموروئيد و فيشــر، بايد سبزي، ميوه و مايعات بخوريد و در صورت ابتــلا بــه اين بيماريها هــم اگر در اســرع وقت درمان انجــام گيرد، فرد دچار عوارض كمتري ميشــود. رئيس دوازدهمين كنگره ســاليانه كولوركتال دانشــگاه علوم پزشكي شيراز افزود: درصد بسياري از اين بيماريها با دارو بهبود مييابد و اگر درمان آن به طور صحيح انجام نگيرد، مجبور به جراحي ميشــويم. دكتر ايزدپناه گفت: خونريزي از ناحيه مقعد تنها نشانه بروز هموروئيد و يا فيشر نيست و ممكن است علائم بدتري باشد كه مراجعه به موقع ميتواند بســيار مؤثر باشد. وي ادامه داد: مردم بايد هر خونريزي از ناحيه مقعد را جدي بگيرند چرا كه ممكن اســت با ســرطان درگير باشند كه با تشخيص در مراحل اوليه، درمان راحتتري هم خواهند داشت.

دكتر ايزدپناه يادآور شــد: در اين باره زمان بسيار مهم اســت و حتــي چنــد روز مراجعه ديرتــر ميتواند مشــكلات بسياري را به همراه داشته باشد و به پيشرفته شدن ســرطان منجر شــود. وي گفت: متأسفانه هنوز نه تنها در كشور و اســتان ما بلكه در ساير مناطق دنيا هم مبتلايــان بيماريهاي قســمت انتهايــي روده بزرگ به علت شــرم، دير مراجعه ميكنند. علاوه بر اين برخي، از مراكــزي كه تخصص ندارند كمــك ميخواهند كه اين مســئله باعث ميشود درمان مبتلايان عقب بيفتد و حتي رفع آن پيچيده و مشكل شود. دكتر ايزدپناه افزود: اگرچه ما ســعي ميكنيم افراد متخصص در اين رشته را تربيت كنيم اما به مردم پيشــنهاد ميدهيم بيماريهاي قســمت انتهايي روده بزرگ را دست كم نگيرند و به متخصصان حاذق مراجعه كنند كه دچار مشكلات بعدي نشوند.

وي از پزشــكان خواســت در صــورت تمايل به شــركت در دوازدهمين كنگره ساليانه كولوركتال كه 5 و 6 ارديبهشــت ماه در شــيراز برگزار ميشود، به وب سايت ما مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.