همايش بزرگ پياده روى خانواده در هفته دهه مبارك فجر در بخش خشت

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

همايــش پيــاده روى بزرگ خانواده به مناســبت آغاز دهه مبارك فجر با حضور مردم، مسولين و هيئت هاى ورزشى بخش خشت برگزار گرديــد.در پايان مراســم به قيد قرعــه به تعدادى از شــركت كنندگان جوايزى اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.