»بهداد سليمى« ها راست مى گويند

KHABAR JONOOB - - جوان - رامتين يكتا

بهداد سـليمى كـه بـراى ايران مـدال هاى با ارزشـى در المپيك و جهانى كسـب كرده ابتدا با لحنى تند و با چاشنى عصبانيت از عدم نتيجه گيرى و پاداش هاى بالاى بازيكنان تيم ملى فوتبال انتقاد كرد.

او البتـه بـه فاصله كمى متوجه شـد كه نـوع انتقـادش صحيح نبـوده و ضمن عذرخواهى از شيوه بيانش اما بر سر انتقادى كه كرده بود ماند.

بهـداد سـليمى و بهداد سـليمى ه ا راسـت مى گويند. يك وزنه بـردار يا يك كشـتىگير با هزار زحمـت و تحمل رنج و مشـقت تمرينهاى طاقت فرسـا به مدال جهانى مى رسند اما كل درآمد و پاداششان اندازه درآمد يك فصل يك بازيكن متوسط فوتبال در كشـورمان نيسـت و اين عين بى عدالتى است.

بهداد سليمى اگر حرفى زده ،چون در بطـن كار بوده و بى عدالتـى را كاملا لمس كرده، به او خرده نگيريم و كمى هم انصاف داشتهباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.