دلخانى كشتى گير فارسى در راه مجارستان

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

تيم ملى كشتى فرنگى ايران بــا تركيبى از نفرات جــوان و با تجربه عــازم تورنمنت بينالمللى مجارستان خواهد شد.

رقابتهاى بينالمللى كشتى فرنگى مجارستان كه جزو سيستم رنكينگ اتحاديه جهانى كشــتى اســت، روزهاى 3 و 4 اسفند ماه سال جارى در اين كشور برگزار مىشود.

تيم ملى كشتى فرنگى ايران بــا 11 كشــتىگير و بــا هدايت محمــد بنا در اين رقابتها حاضر خواهد شد.

تركيب تيم ملى در تورنمنت مجارستان به شرح زير است:

وزن 55 كيلوگــرم: رضــا خدرى

وزن 60 كيلوگرم: شــيرزاد بهشتى طلا

وزن 63 كيلوگــرم: محمــد نوربخش- ميثم دلخانى

وزن 67 كيلوگــرم: محمــد الياسى

وزن 72 كيلوگــرم: محمدرضا آقانيا

وزن 77 كيلوگــرم: پيــام بويرى

وزن 82 كيلوگــرم: جمــال اسماعيلى

وزن 87 كيلوگرم: يوســف قادريان

وزن 97 كيلوگــرم: حســن آريانژاد

وزن 130 كيلوگرم: شهاب قورهجيلى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.