رشد آمار زنان با تحصيلات عالى، نويدبخش آيندهاى روشن است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــركل امور بانــوان و خانواده اســتاندارى اصفهان در همايــش »زنان محور مقاومت و توســعه« با تبريك ايام دهه فجــر، گفت: همانطور كه در طول چهار دهه اخير، پشــتيبان نظام بوديم و نقش خود را به عنوان زن مسلمان اجرا كرديم؛ امروز هم، هم قسم مىشــويم كه در تربيت نسل آينده كوشا باشيم و فرزندانى لايق براى ايران اسلامى تربيت كنيم.

ســهيلا اثنى عشــران با تاكيد بر حضور ارزشمند زنان از ابتداى انقلاب تاكنون افزود: زنان به عنوان يكى از اركان مهم اقتصــادى در خانواده، بايد در مديريت اقتصادى خانه بيش از پيش به موضوع اســراف توجه داشته باشند و از منابع خانواده به درستى استفاده كنند.

اثنى عشــران بــا يادآورى لــزوم توجه بــه نيازمندان در جامعه گفت: نبايد به اقشار آسيب پذير بى توجه بود و احياى مسئوليت اجتماعى به معناى همين توجه به نيازمندان است. به بيانى لازم است فرهنگ همدلى را با اين كار ارتقا بدهيم.

افــزون براين بايد با الگو گرفتــن از زندگى حضرت زهرا (س) بــر كيفيت و غنــاى زندگى خود بيفزاييــم، وى افزود: درصــد تحصيلات عاليه زنان و دختران ما در طول ســالهاى گذشــته، همچنان رو به رشــد بوده كه اين خــود نويدبخش آيندهاى روشن در حوزه زنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.