»كجا گمم كردم« روانه بازار شد

KHABAR JONOOB - - ادبي و هنري -

»كجــا گمــم كــردم« رمانى است كه به زندگى سه نسل از يك خانواده و تقابل آنها با يكديگــر مىپردازد، رمانى كــه نويســنده دليل كوتاهــىاش را در مقدمــه كتــاب عدم اشــتياق جامعه به دانســتن رازهاى كاراكتر اصلــى و اهل ســكوت بودن قهرمانش ذكر كرده است.

به گــزارش ايبنا »كجا گمم كردم« نوشــته مهســا دهقانىپــور و اوليــن كتاب نويســنده است كه به تازگى از ســوى نشــر هيلا منتشر شــده اســت. اين اثر را به لحاظ حجمى مىتوان يك داســتان بلند ناميد، اما به دليل پرداختن به سه نسل از يك خانواده و برهه زمانى وســيعى كه نويسنده به آن پرداخته است، رمان خواندن اين اثر هم چندان اشتباه به نظر نمىرسد.

اين كتاب زندگى سه نسل است در باغى قديمى، واقع در يكى از روســتاهاى كوهستانى اطراف تهران، حوالى احمدآباد، روستاى دكتر مصدق.

نثر كتاب به قدرى ســاده اســت كه گاه به زبان گفتار و محاوره نزديك مىشــود به گونهاى كه اگر كسى داستان را بلندبلند بخواند، شنونده فكر مىكند كه كسانى مشغول گفتوگو با يكديگر هستند. در قسمتى از كتاب مىخوانيم: »بابا اصرار داشت ازدواج كنم، زودتر، با كسى كه به دردم بخورد، از بچههاى دانشــگاه، كســى كه همفكرم باشــد، بعدها با هم همكار باشــيم و وضعيت زندگىام را درك كند. خيلى نگرانم بود، بيشــتر از هر وقتى. از تنها ماندنم مىترســيد، اما من مخصوصا با دورشــدن از جهان، احساس امنيت مىكردم.«

شخصيت اول اين رمان يا داستان بلند دخترى به نام ماهى است كه شــخصيتى درونگرا دارد و كنــش و ديالوگهاى قاطعى از او در داستان مشاهده نمىشود.

نويسنده اين كتاب در مقدمه بيان كرده كه »اين كتاب داستان دختران نســل امروز اســت و يكشبه خوانده مىشــود، رمانى كه از دهها فصل يك فصلش نوشــته مىشــود. رمانى كه كامل نيست ولى بيش از اينها نه در حوصله ماهى مىگنجد و نه جامعه اشــتياقى به خواندن رازهــاى ماهى دارد. بقيهاش هم بماند براى زمانى كه ماهى شصتساله شد.«

كتاب »كجا گمم كردم« نوشته مهسا دهقانىپور در 96صفحه از سوى نشر هيلا راهى بازار كتاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.