دربرنامه هاى كودك تلويزيون از متخصصان استفاده نمى شود

KHABAR JONOOB - - ادبي و هنري -

مجرى باسابقه برنامههاى كودك تلويزيون معتقد اســت به دليل حضور نداشتن افراد متخصص در توليد برنامههــاى كــودك در ســالهاى اخير، ايــن برنامهها نمى توانند به نيازهاى كودكان پاســخ دهند.به گزارش خبرگزارى مهــر، الهه رضايى افزود: من مىتوانم بگويم سالهاست كه برنامه كودك از دست رفته است و افراد متخصصى در اين برنامهها حضور ندارند.

ما بايد ابتدا بدانيم كودك چه نيازهايى دارد و بعد براســاس آموزهها و مباحث تربيتــى در برنامهها به اين نيازها پاسخ دهيم ولى در برنامههاى كودك اين نيازها نيز بىپاسخ مىمانند.

رضايى با اشــاره به اينكــه مجريان قديمى كودك و نوجوان در بخشــى از اين مســايل متخصص بودهاند، اظهار كرد: مديــران از متخصصان اين حوزه اســتفاده نمىكنند كه بخشــى به نبود بودجه و اسپانسر و ديگر مسايل بازمىگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.