90 درصد خانوادههاى مددجوى كميته امداد صاحب مسكن شدهاند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مشــاور رئيــس و مديــر تأمين مسكن و مهندس ساختمان كميته امداد امام (ره) گفت: 90 درصد خانوادههاى مددجوى كميته امداد صاحب مســكن شدهاند و امسال 70 هزار خدمت براى 70 هــزار خانواده برنامه ريزى شــده اســت. بازيان، مشــاور رئيس و مدير تأميــن مســكن و مهندس ســاختمان كميته امداد امام (ره) با بيان اينكه 90 درصد خانوادههاى مددجوى كميته امد اد صاحب مســكن شدهاند، اظهار كرد: امسال 70 هزار خدمت براى 70 هزار خانواده برنامه ريزى شده است.

وى ادامــه داد: در 40 ســالگى انقــلاب اســلامى بيــش از 400 هزار خدمت در كشــور به مددجويان انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.