لزوم ثبت اطلاعات مددجويان و نيازمندان جامعه در يك سامانه يكپارچه

KHABAR JONOOB - - جنوب -

نماينده مردم فســا در مجلس شوراى اسلامى گفت: اكنون كه كشور دچار مشكلات اقتصادى اســت، نقش نهادهاى حمايتى و خصوصا كميته امداد پررنگتر از گذشــته است. محمدجــواد جمالى نوبندگانــى، ديروز چهارشــنبه در همايش تقدير از خيريــن، حاميان و زكاتدهندگان برتر استان فارس در شيراز افزود: مجلس در برنامه ششم توسعه مكانيزمى براى كمك به كميته امداد و مددجويان تحت پوش اين نهاد پيش بينى كرده به گونه اى كه حداقل افزايش هر ساله در بودجه كميته امداد بايد اعمال شود.

وى گفت: بايد اطلاعات مددجويان و نيازمندان جامعه در يك ســامانه يكپارچه ثبت شــود تــا كمكها كيفىتر و همچنين مشــكلاتى مانند اين كه بعضــى از چند نهاد و خيريه حمايت شــوند و افراد ديگرى كه نيازمند نيز هســتند نتوانند از هيچ نهادى كمك دريافت كنند، كاهش يابد.

نماينده مردم فســا در مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: كميته امداد در چهل سال گذشته نقش برجستهاى در كمك به قشر ضعيف جامعه داشته است.

وى با بيان اين كه در شــرايط فعلى كشــور تحت شــديدترين فشــارها و تحريمهاى اقتصادى دشــمنان قرار دارد گفت: در اين شرايط پيوست جنگ روانى عليه مردم ايران نيز به شــدت بالا گرفته اســت و در اين شــرايط بايد همت و تلاش دستگاه هاى حمايتى بيشتر از گذشته باشد.

جمالى نوبندگانى گفت: افســران و نيروهاى سازمان هاى نظامى و اطلاعاتى آمريكا با حضور در كشــورهايى كــه با ايران ارتباط اقتصــادى دارند، اقدام بــه تهديد تاجران و شركتهاى مراوده كننده با كشور ما مى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.