توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى، يكى از دغدغههاى شوراى پنجم

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيــس كميســيون ســلامت، محيط زيست و خدمات شــهرى شوراى اسلامى شــهر شــيراز با اشــاره به اين كه توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــى يكــى از دغدغههــاى شــوراى پنجم اســت، گفت: تلاشها براى تكميل ايســتگاه امام حسين (ع) خط يك قطار شــهرى شيراز ستودنى اســت. به گزارش روابط عمومى و امور بينالملل شــوراى اســلامى شــهر شيراز، قاســم مقيمى كه شامگاه سهشنبه 16 بهمن به صورت ســرزده از كارگاه اين ايستگاه واقــع در ميــدان امام حســين (ع) شــيراز بازديد مىكرد، ضمــن گفت و گو با مدير ايــن پروژه، تلاش گروههــاى مختلف فنى مهندسى مستقر در اين ايستگاه را مصداق واقعى يــك كار جهــادى توصيف كرد و افزود: تغيير در روند تكميل اين ايســتگاه روزانه محسوس است.

وى با بيان اين كه مجموعه شــورا و شهردارى شيراز تلاش براى خدمترسانى بهتر و بيشــتر به مردم را با هدف تكريم و حفظ حرمت شــهروندان وظيفه خود مىدا ند افزود: تنگناهاى موجود باعث نشــده تا شــتاب نهضت خدمترسانى به شهروندان شيرازى كُند شــود. عضو كميته رسيدگى به درخواســتهاى مردمى شوراى اسلامى شهر شيراز با اشاره به اهميت ايستگاه امام حســين (ع) قطار شهرى شــيراز بيان كرد: يكى از ويژگىهاى عمليات عمرانى در اين ايســتگاه استفاده از دانش، توان و تخصص مهندســان و كارشناســان بومى اســت كه عمليــات عمرانى پيچيده اين ايســتگاه دو ســطحى را با دقتى مثالزدنى به ســرانجام رساندهاند.

مقيمــى بــا بيــان ايــن كه يكــى از دغدغههــاى شــوراى پنجم شــهر شــيراز توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــى در ايــن كلانشــهر اســت، افزايــش تعداد سفرهاى درونشهرى شهروندان با استفاده از قطــار شــهرى را نتيجــه يــك تغيير و نگــرش فرهنگى بين شــهروندان دانســت و گفــت: بهبــود كيفيت خدمترســانى و ارتقــاى عملكرد در اين حوزه در دســتور كار قــرار دارد. نماينــده مــردم شــيراز در شــوراى اســلامى اين شــهر، شــورا و مجموعه مديريت شهرى را در مقابل وقت شــهروندان، مشــكلات ناشــى از ترافيك شــهرى، آلودگى هــوا و بهداشــت روانى مردم مســئول دانســت و گفــت: اميدوارم شــوراى پنجم بتواند در راســتاى شعار و برنامههــاى خود در جهت رفع مشــكلات ترافيكــى و ارتقــاى فرهنــگ ترافيــك در كلانشــهر شــيراز گام هــاى اساســى بردارد.

ايســتگاه قطار شــهرى ميــدان امام حســين (ع) با حــدود 30 هــزار مترمربع زيربنا يك ايســتگاه تبادلى و محل تلاقى خــط 1 و خــط 2 قطــار شــهرى شــيراز محسوب مىشــود كه قرار است 23 بهمن امسال افتتاح و به بهره بردارى برسد.

بهمن پگاه راد- خبرنگار »خبر جنوب«/ فرمانده ســپاه محمد رســول ا... (ص) شيراز از برگزاري هشــتمين يادواره 186 شهيد شمال غرب شيراز در شهرك گلستان خبر داد.

به گزارش »خبرجنوب«، سرهنگ پاســدار سيد حسين حســيني گفــت: همزمــان بــا چهلمين ســال پيروزي انقلاب اســلامي و در ايــام فاطميــه، مراســم يادواره 186 شــهيد شــمال غــرب شــيراز، امروز در مســجد خاتمالانبيــا (ص) شــهرك گلســتان بــا حضور خانوادههــاي معظم شــهدا و اهالــي شــهركها و محلههاي شــمال غرب شــيراز برگزار ميشــود. وي افــزود: در اين مراســم حجت الاســلام كيخا ســخنراني ميكند و با اجراي سرود شــهيد، از خانوادههاي شــهداي شــمال غرب شيراز تجليــل بــه عمــل ميآيــد. فرمانده ســپاه محمد رســول ا...(ص) شــيراز بــا اشــاره به تقــارن روزهاي دهــه فجر با ايــام فاطميــه، گفت: مراســم عــزاداري فاطمــي در روز شــهادت حضرت زهــرا (س) با همــكاري هيئتهاي مذهبي از ســاعت 9 صبح در شهرك گلســتان برگزار ميشود. اين مراسم از خيابان تلاش شهرك گلستان به سمت مسجد خاتم ادامه مييابد. سرهنگ حسيني از عمــوم اهالي شــمال غرب شيراز براي حضور در مراسم عزاداري ايام فاطمي دعوت به عمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.