رونمايى از شناسنامه شهداى رسانه در صدا و سيماى فارس

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

همزمان با دهه فاطميه و فجر انقلاب اسلامى، طى مراسمى كه با حضور مدير كل صدا و ســيماى مركز فارس در مســجد »سلمان فارسى« اين مركز برگزار شد، از شناســنامه شهداى رسانه ملى در استان رونمايى شد. در اين مراسم كه با عنوان »هنر و انقلاب اســلامى« به همت دبيرخانه كانون هاى مســاجد فارس برگزار شده بود، از هشت نفر از هنرمندان صدا و سيماى مركز فارس با نام هاى احمد اكبرپور نويســنده و تهيه كننده سيما، ســيد على غمخوارى كارگردان و مستند ساز، محمد خردل تدوين گر سيما، محمد جوادحسن شاهى نويسنده و تهيه كننده راديو، محسن قاســم زادگان تهيه كننده راديو، مهندس مهدى قاسمى پور مدير پشتيبانى و طراح خلاق فنى و ســيد محمد رضا نصيحت كن طراح و گرافيســت فضاى مجازى، فرخ رســتگارى دبير خبر مركز فارس تجليل شــد. گفتنى است مراســم »هنر و انقلاب اســلامى« با هدف تجليل از هنرمندان در سراســر كشــور، جزئى از ســرفصل هاى كارى ستاد عالى كانون هاى مساجد كشور است كه در دهه فجر اجرايى مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.