اداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.