حاصل يك عمر حضور من در ورزش سلامتى آرامش وكسب افتخار در حد توانم بوده است

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

از جملــه برنامه هاى ســرويس ورزشــى خبرجنــوب اين اســت كه باتهيه گزارش از مربيان داوران وساير زحمت كشان ديروز كشتى به نوعى از نسل گذشــته ورزش قدرشناسى كند وآنها بدانند كه بدست فراموشى سپرده نشده اند. به اين بهانه فرصتى دســت داد تا در ادامه گرفتن گزارش از پيشكســوتان وطبــق يــك قــرار ازپيــش تعيين شــده ، احدكشــاورز همــكار ما در يك ديــدار صميمى به همراه خسرو فرخيان ،سيف ا...زارع ، ثرياآسا وزمانيان پيشكسوتان كشتى استان به منزل ابوالقاسم اكبران رفت و پــش از از انجام احوالپرســى هاى معمول گفتگويى با پيشكسوت كشتى اســتان انجام داد كــه ماحصل آن به شرح زير ميباشد

وى ابتــدا در معرفى خود گفت : ابوالقاســم اكبران معروف به اكوان متولــد 1324 داراى مدرك تحصيلى ديپلم هســتم ،كه به دليل علاقه زياد به رشــته كشــتى فعاليتم را شــروع كردم ضمن اينكه از قديم اكثر جنوب شــهرى ها به دليل كمبود امكانات در اين رشته فعاليت ميكردند. وى افزود : :56 ســال اســت كه دراين رشــته فعاليــت ميكنم تمريناتم را نزداســتاد كانون ، اســتاد رضاكشــكولى ،قاسم فرهمنــد در ســالنهاى زنــد وتربيت بدنى وآكادمى پهلوان نوروزى انجام داده ام . اكوانــدر ادامه گفت : حضور در اين رشته وسختيهايى كه در جهت موفقيت كشيده ام همواره با خاطرات خوب توام بوده است الگوى اخلاقى جهان پهلــوان غلامرضا تختى الگوى فنى اســتاد كرامت زرنــگ وپهلوان محمدعلى فرخيان بودند.

وى درباره تمرينات پيشكسوتان گفت: جهــت انجام تمرين در ســالن آكادمــى پهلوان اميدنــوروزى نزد اســتاد فرهمند مشغول انجام تمرينات هستم تا بتوانم همواره سلامتى خودم را حفظ كنــم .اكوان در باره عناوينى كه در رشته كشتى كسب كرده گفت : كسب چهار مدال طلا ونقره مسابقات پيشكســوتان قهرمانــى كشــورمان كســب مــدال وافتخار در مســابقات قهرمانى شيراز واستان

وى خطــاب بــه كشــتى گيران جوان اظهار داشــت:اينكه احترام به بزرگتر را ســرلوحه زندگى خودشان قــرار دهند.مــن حاصــل يــك عمر حضورم در رشــته كشــتى ،سلامتى وارامــش در طــول عمرم همــراه با كسب افتخار در حد توانم بوده است .

اين پيشكســوت كشتى درباره وضعيت كشــتى فارس گفت :به لطف زحمات مسوولان هيات كشتى استان وشــيراز خوشــبختانه كشــتى مــا از وضعيت خوبى برخوردار اســت.وب افــزود : انتظارما از مســوولان اين اســت باتوجه به اين كه با ورزش به بهترين وجــه ميتوانيم با ناهنجاريهاى موجود در جامعه مقابله كنيم متاسفانه حمايت هاى خوبى از اكثر قهرمانهاى ورزشى اســتان انجام نميشود كه اين زيبنده ورزش كشــورمان نميباشــد .از مســوولان رده بــالاى اســتان به خصــوص جنــاب كاميــاب مدير كل ورزش اســتان درخواســت ميكنــم كــه زمينه اشــتغال قهرمانهاى متعدد ورزش اســتان را مهيا سازند .كه در اين صــورت ميتوانيم آينده بهترى را براى ورزش اســتان متصور باشــيم. اكوان در پايان گفت:جادارد ا زكانو ن پيشكســوتان كشتى اســتان همچنين ســرويس ورزشــى خبر جنوب بابت اقدام خير خودشــان كه سركشــى به پيشكســوتان كشــتى اســتان است تشكر كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.