بانوى تيرانداز بوشهرى به تيم ملى دعوت شد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

ســيده الهام حسينى تيرانداز نوجوان بوشــهرى، ضمن كسب مقام نايب قهرمانى كشور به عضويت تيم ملى تيراندازى ايران در آمد.

ســيده الهام حسينى تيرانداز نوجوان بوشــهرى، ضمن كسب مقام نايب قهرمانى كشــور به عضويت تيم ملى تيراندازى ايران در آمد.حســينى كه به عنوان تنها نماينده بوشهر مجوز ورود در اين مسابقات را به دست آورده بود، در رشته كامپوند نوجوانان موفق به كســب رتبه دوم كشــورى گرديد. در اين رشــته ورزشــكارانى از تهران و آذربايجان شــرقى رتبههاى اول و ســوم را كســب كردند.اين مســابقات به مناســبت چهلمين ســالگرد پيروزى انقلاب اســلامى و با حضور بيش از 100 ورزشكار از 17 استان در ورزشگاه آزادى تهران برگزار گرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.