د زد ى از مسـجد

KHABAR JONOOB - - حوادث -

سه پسر بچه كه با استفاده از شلوغى يك مراسم ختم در مسـجد قصد داشتند كيس رايانه را بربايند از سوى مردم دستگير شدند.سـاعت 21و35 دقيقه دوشنبه 15 بهمن مأموران كلانترى 190 مجيديه در جريان سرقت ناكام يك كيس رايانهاى در يكى از مسـجدهاى محل قرار گرفتند.

بهدنبال اعلام اين خبر بلافاصله وارد عمل شده و در بررسىها مشخص شد سه پسر 15 ساله هنگام برگزارى مراسم ختم، وارد مسجد شده و كيس رايانه را به سرقت بردهاند كه توسط افرادى كه در مراسم حضور داشتند به دام مىافتند.تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.