بازگشايى سفارت مجازى اسرائيل در توئيتر

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

رژيــم صهيونيســتى اعــلام كــرد كه با توجه بــه نزديكى فراوان با كشــورهاى عربى به اصطلاح ســفارت مجازى خود در كشــورهاى خليج فارس را در شــبكه توئيتر باز مى كند. صفحه رســمى توئيتر وابســته به وزارت خارجه رژيم صهيونيســتى اعلام كرد: »مايه خوشحالى اســت كه خبر بازگشائى صفحه (اسرائيل در منطقه) را با هدف تقويت گفتوگو بين اسرائيل و مردم كشورهاى حوزه خليج (فارس) اعلام كنيم«. در اين بيانيه آمده اســت: »اميدواريم كه اين ســفارت مجازى در عميق شــدن تفاهم ملت هاى خليج (فارس) با ســاكنان اســرائيل در زمينههاى مختلف ســهم بســزايى داشــته باشــد«. اين صفحه در توئيتر ابتدا در جولاى 2013 باز شــد اما از دســامبر 2014 بدون بيان دليل بسته شــد.توئيت بازگشائى صفحه »اسرائيل به عربى« مورد حمله تند فعالان منطقه اى قرار گرفت. رژيم صهيونيســتى در كشورهاى عربى حوزه خليج فارس سفارتخانه ندارد. اين كشورها در سال هاى اخير، حل مسأله فلسطين را مقدمه آغاز عادى سازى روابط دانسته اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.