بانوى اسكىباز فارس به همراه تيم ملى راهى سوئد شدند

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

تيم ملى اسكى آلپاين مردان و زنان كشورمان براى شركت در مسابقات قهرمانى جهان ديروز راهى كشور سوئد شدند.مرجان كلهر، عاطفه احمدى، فروغ عباسى(فارس)، صدف ســاوه شمشكى و ميترا كلهر به سرمربيگرى سميرا زرگرى تركيب تيم ملى زنان ايران را تشــكيل مىدهند.پوريا ســاوه شمشكى، بهنام كياشمشــكى، مرتضى جعفرى و محمد ساوه شمشكى به سرمربيگرى باقر كلهر تركيب تيم ملى مردان را تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.