استاد دانشگاه اسلامشهر را چرا برادرزاده اش كشت و به تركيه گريخت؟

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه شرق نوشت: با كشف جسد مردى 61ساله در 15 مردادماه امسال در خانهاش در غرب تهران كارآگاهان جنايى تحقيقات براى رازگشايى از اين جنايت را آغاز كردند.

آن روز يكــى از مأموران كلانتــرى 141 شهرك گلستان در تماس با بازپرس كشيك قتل دادسراى جنايى تهران خبر قتل اين مرد را اعلام كرد. پس از آن بازپرس جنايى همراه تيمــى از مأموران اداره دهم پليس آگاهى تهران و تيم پزشكى قانونى در محل جنايت كه طبقــه اول خانهاى در مجتمعــى در شهرك صدرا، حوالى ميدان المپيك تهران بود، حاضر شدند. شواهد نشان مىداد مقتول بر اثر اصابت ضربه چاقو به سمت چپ قفسه سينهاش به قتل رسيده است. وسايل خانه هم بههم ريخته بود.كارشناسان پزشكى قانونى زمان قتل را بيــن 36 تا 48 ساعــت قبل تخمين زدند. در ادامه تحقيقات يكى از همسايهها به مأموران گفت: مقتول استاد دانشگاه بود و تنها زندگى مىكرد. دانشجويان به خانه او در رفتوآمد بودند. چند روز پيش براى آخرين بار او را ديدم كه وارد آپارتمانش در طبقه اول شد و ديگر از او خبرى نداشتم. يك روز بعد از آن متوجه بوى نامطبوعى در محوطه راهپلهها شــدم، ابتدا گمــان كردم شايد يكى از همسايهها سطل زبالــهاش را بيرون نگذاشته است. زيــاد توجهــى نكردم، اما با گذشت چند روز بــو شديدتر شد. پس از آن بود كه رد بو را گرفتــم و به خانه اين استاد دانشگاه رسيدم. چند بار زنگ درِ خانهاش را زدم اما پاسخى نداد. با پليس تماس گرفتم و موضوع را خبر دادم. بعد مأموران كلانترى با كمك تيمى از آتشنشانان درِ آپارتمان را باز كردند و وارد خانه شدند. خانه بههمريخته بود و جسد او را در اتاق خوابش پيدا كردند.در پى اين نتايج پروندهاى در شعبه سوم بازپرسى دادسراى جنايى تهران تشكيل و تحقيقات پليسى براى رازگشايى از اين جنايت آغاز شد. مأموران در جريان تحقيقات به اطلاعاتى دست يافتند كه نشان مىداد مقتول داراى مدرك دكتراى مديريــت بازرگانــى و عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد واحــد اسلامشهر و استاد دانشگاه بــود. در ادامه تحقيقات فاش شد خواهرزاده مقتــول مرتكب قتل شده و پس از آن نيز به تركيــه گريخته است. در حال حاضــر تحقيقات در اينباره ادامه دارد تا در صورت امكان اين مظنون به ايران بازگردانده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.