40 سالگى جشنعظيم انقلاب

KHABAR JONOOB - - سياسي -

راهپيمايــى چهلمين ســال پيروزى انقلاب اســلامى روز 22 بهمن ســال 97 در ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه در بيش از هزار شهر و 10 هزار روستا در سراسر كشور با شعار »افتخار به گذشته، اميد به آينده« آغاز شد.

بــه گــزارش ايســنا، راهپيمايى جشــن بــزرگ انقلاب اســلامى ايران، امســال در روز 22 بهمــن بــا وجــود ســرماى زمســتانى و بــارش شــديد بــرف و بــاران از همــان ســاعات اوليــه با حضــور پررنــگ اقشــار مختلف مــردم ايران اســلامى برگزار شد.

اظهارات گوشهاى از شركتكنندگان گسترده در راهپيمايى 22 بهمن را بخوانيد: علــى لاريجانى: حضور گســترده مردم در راهپيمايى 22 بهمن دشــمنان را مأيوس مى كند. آملى لاريجانى: جمهورى اسلامى امروز قدرت برتر منطقه است. فرمانده نيروى هوايى ارتش: توان دفاعى ما به هيچ وجه قابل مذاكره نيست. هادى خامنهاى: بايد كينه ها و اغراض نفسانى را كنار بگذاريم. دريادار سيارى: براى دفاع از كشور خود از كسى اجازه نخواهيم گرفت. مصلحى: مردم بحث دفاع از انقلاب را با همه هستى هستند. وزير نيرو: دنيا مىداند كه نبايد جلوى مردم ايران بايستد. جهانگير: حضور مردم در راهپيمايى، نقشههاى دشمن را نقش بر آب مى كند. عــادل آذر: كنترل تورم و نقدينگى اولويت مهم در چهلمين ســال پيروزى انقلاب باشد. كدخدايى: اگر بخواهيم به سمت پيشرفت برويم، بايد با پشتيبانى مردم باشد. كاظم جلالى: حضور مردم در هواى بارانى و ســرد، مســئوليت ســنگينى بر دوش مسئولان مى گذارد. محسنى اژهاى: حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمن معجزه انقلاب است. بروجردى: با حضور پر شكوه مردم در راهپيمايى، وظيفه مسئولان سنگين تر شد. شهردار تهران: با وحدت كلمه و همدلى بايد مشكلات را پشت سر بگذاريم. فرمانده ناجا: حضور پر شور مردم در راهپيمايى دشمن كوركن است. ابتكار: صداى فرزندان انقلاب و جوان را بايد بيشتر بشنويم. حداد عادل: نظام ما شيرده نيست شير است. استاندار تهران: امنترين كشور دنيا هستيم. مطهرى: حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمن باعث نااميدى ترامپ خواهد شد. امســال اقوام مختلف با پوشــشهاى محلى خود حضور پر شــورى در اين راهپيمايى و جشن چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.